• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان فارس


مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور پایان یافت.

ایده های انفرادی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱فرهنگیانسیدعلی ناصرزادهارژن (کوهمره سرخی)پژوهشسرای دانش آموزیبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲دانش آموزاننیما عشاقاستهبانخیامعلوم انسانی
۳فرهنگیانندا محسنیاقلیدابن سینابهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۴فرهنگیانعلی محمد رستگاریآباده طشکمهدیهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۵فرهنگیانمحبوبه ضیائیبالادهنخبگانبهبود محتوای آموزشی درسی
۶دانش آموزانفاطمه بانشیبیضاامام خمینی (ره)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷دانش آموزانمهسا دهقانبیضاامام خمینی (ره)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۸دانش آموزانمهدیه رستمیبیضاامام خمینی (ره)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۹دانش آموزانمهسا زارعبیضاامام خمینی (ره)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۰دانش آموزانزینب زارعبیضاامام خمینی (ره)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۱دانش آموزانمینا عریانیبیضاامام خمینی (ره)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۲دانش آموزانسیده زینب علویبیضاامام خمینی (ره)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۳دانش آموزانفاطمه کاظمی میرکیبیضاامام خمینی (ره)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۴فرهنگیانمینا کیانیبیضاامام خمینی (ره )بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۵دانش آموزانزهرا ملاباقریبیضافاطمیهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۶دانش آموزانسیده معصومه موسویبیضاامام خمینی (ره)فیزیک
۱۷دانش آموزانزینب رضائیبیضاامام خمینی (ره)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۸دانش آموزاننیما باستانی فردجهرمشهیدعلی اکبر سلیمی جهرمیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۹دانش آموزانسیده مینا پورتوحیدیجهرمحاج مهدی شکیباعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۰دانش آموزانفرشته حق پرست قطب آبادیجهرمهاجر ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۱دانش آموزانفاطمه روزرخجهرمحجابعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۲دانش آموزانزهرا صحرائیانجهرممجاهدیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۳دانش آموزانمینا فرخیانجهرمحاج مهدی شکیباعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۴دانش آموزانفاطمه مصلی نژادجهرمامام رضا (ع) ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۵فرهنگیانفاطمه مشیریخفرشهیدکفایت باقریبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۶فرهنگیانامیر جنیدی پوردارابفارابیبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۷دانش آموزانابوالفضل دیانتدارابمهد یهعلوم رایانه
۲۸فرهنگیانزهرا جوکارسرچهانالزهراءبهبود محتوای آموزشی درسی
۲۹دانش آموزانسیده مریم احراریشیرازناحیه ۱هنر و اندیشهآفرینش های هنری
۳۰دانش آموزانزهرا احمدپناهیشیرازناحیه ۲دکترحسابی ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۱فرهنگیانشبنم ادیبی سدهشیرازناحیه ۲علوم پزشکی ۲بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۲اولیامطهره اله ربیشیرازناحیه ۲علوم پزشکی ۲بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۳فرهنگیانمطهره اله ربیشیرازناحیه ۲علوم پزشکی ۲بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۴دانش آموزانرضا امیدیشیرازناحیه ۴امین (شهیدبکائی)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۵دانش آموزاننرگس سادات امینیشیرازناحیه ۳عدالتعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۶دانش آموزانمائده ایزدیشیرازناحیه ۲پژوهشعلوم رایانه
۳۷دانش آموزانفرزانه پاشنه سازشیرازناحیه ۳قهرمان ایزدیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۸دانش آموزانمبینا پورکاظم فسائیشیرازناحیه ۲پژوهشعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۹فرهنگیانلیلا تقویشیرازناحیه ۳الزهرا (س)بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۴۰دانش آموزانفرنام تقی پورشیرازناحیه ۲توحید ۱سایر موارد
۴۱دانش آموزاننگین جعفریشیرازناحیه ۲علوم پزشکیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۲دانش آموزانمنا جوانمردیشیرازناحیه ۲پژوهشسایر موارد
۴۳دانش آموزانسیده نرگس حسینیشیرازناحیه ۱امام رضا (ع)آفرینش های هنری
۴۴دانش آموزانسیده طلایه حسینیشیرازناحیه ۱هنر و اندیشهآفرینش های هنری
۴۵دانش آموزانزهرا حمامی کوشک مولاشیرازناحیه ۳علویعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۶دانش آموزانخدیجه حمیدپورشیرازناحیه ۳حاج قاسم الگونهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۷دانش آموزانزهرا حمیدی نژادشیرازناحیه ۴علوم و معارف اسلامی صدرا ۲علوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۸دانش آموزانفاطمه حیدریشیرازناحیه ۱فرزانگان ۲سایر موارد
۴۹دانش آموزانکیانا دهقانیشیرازناحیه ۱جاویدانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۰دانش آموزانآتوسا رادمهرشیرازناحیه ۲پژوهشآفرینش های هنری
۵۱دانش آموزانزهرا رحیمی فراغهشیرازناحیه ۲دکترحسابی ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۲دانش آموزانزهرا رحیمی فراغهشیرازناحیه ۲دکترحسابی ۱سایر موارد
۵۳فرهنگیانمهدی رستگارشیرازناحیه ۳علم وصنعت ۱بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۵۴دانش آموزانملیکا رشیدیانشیرازناحیه ۲پژوهشعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۵دانش آموزانهستی ریاضیشیرازناحیه ۲مهرآیینعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۶دانش آموزانزهرا رئیسیشیرازناحیه ۲علوم پزشکیآفرینش های هنری
۵۷دانش آموزانالهه زارع کلستانیشیرازناحیه ۱شهیدکامیاب ۱آفرینش های هنری
۵۸دانش آموزانفاطمه زارعیشیرازناحیه ۴علوم و معارف اسلامی صدرا ۲علوم انسانی
۵۹دانش آموزانآناهیتا زحمت کششیرازناحیه ۳قهرمان ایزدیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۰دانش آموزانمریم زنهاریشیرازناحیه ۲پژوهشسایر موارد
۶۱دانش آموزانمحمدرضا سرشائیشیرازناحیه ۴امین (شهیدبکائی)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۲دانش آموزانفاطمه سلیمیشیرازناحیه ۳الزهرا (س)صنعت بیمه
۶۳دانش آموزانآوا شفیعیشیرازناحیه ۲علوم پزشکیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۴دانش آموزانکیمیا شفیعیشیرازناحیه ۲علوم پزشکیعلوم میان رشته ای
۶۵دانش آموزانانسیه شفیعی تزنگیشیرازناحیه ۴راضیهسایر موارد
۶۶دانش آموزانانسیه شفیعی تزنگیشیرازناحیه ۴راضیهعلوم میان رشته ای
۶۷دانش آموزانفرانک شهسواریشیرازناحیه ۳فرزانگان ۳علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۸دانش آموزانشیدا صابریشیرازناحیه ۲پژوهشعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۶۹دانش آموزانصبا صادقیشیرازناحیه ۱امام رضا (ع)آفرینش های هنری
۷۰دانش آموزانمحمدمهدی صالحیشیرازناحیه ۲توحید ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷۱دانش آموزانصدرا صدیقیشیرازناحیه ۱امام رضا (ع) ۱شیمی
۷۲دانش آموزاننگین عباسیشیرازناحیه ۲پژوهشسایر موارد
۷۳دانش آموزانیکتا عطائیشیرازناحیه ۲علوم پزشکیعلوم انسانی
۷۴دانش آموزانفاطمه علیزادهشیرازناحیه ۴ستارگان ۲شیمی
۷۵دانش آموزانرضا فرهادپورشیرازناحیه ۱حاج محمد باقر نو شادنانو فناوری
۷۶دانش آموزاندرسا فولادفرشیرازناحیه ۱یاسعلوم انسانی
۷۷دانش آموزانمحمدعلی کاردانشیرازناحیه ۴امین (شهیدبکائی)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۷۸دانش آموزانامیرحسن کاویانی رادشیرازناحیه ۴امین (شهیدبکائی)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷۹دانش آموزانیاسمن کروبیشیرازناحیه ۲علوم پزشکیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۸۰فرهنگیانسارا کریمیشیرازناحیه ۱هنر و اندیشهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۸۱دانش آموزانآوا کریمی زادهشیرازناحیه ۲علوم پزشکیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۸۲دانش آموزانفاطمه کشاورزیشیرازناحیه ۳حاج قاسم الگونهعلوم انسانی
۸۳فرهنگیانلیلا کلائیشیرازناحیه ۲شهیدتیمورفروغی ۱بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۸۴دانش آموزانفائزه کیانیشیرازناحیه ۱هنر و اندیشهعلوم انسانی
۸۵دانش آموزانافروز گل ریزخاتمیشیرازناحیه ۱امام رضا (ع)سایر موارد
۸۶دانش آموزانستاره گل کاریشیرازناحیه ۳علویفیزیک
۸۷دانش آموزانستاره مرئیشیرازناحیه ۲علوم پزشکیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۸۸دانش آموزانزهرا نظریشیرازناحیه ۳شهیدمحمدتقی دستغیبعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۸۹دانش آموزانعلی نیک رادشیرازناحیه ۲منوچهر معارف ۵سایر موارد
۹۰دانش آموزاننرگس نیک منششیرازناحیه ۱امام رضا (ع)آفرینش های هنری
۹۱دانش آموزانریحانه نیک نامشیرازناحیه ۱طباطباییعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹۲دانش آموزانسیدمحمدصالح هاشمی نسبشیرازناحیه ۱شهیددستغیب ۲سایر موارد
۹۳دانش آموزانسیده غزل هاشمی نسبشیرازناحیه ۲علوم پزشکیآفرینش های هنری
۹۴دانش آموزانمینا همتی کریم خانیشیرازناحیه ۲علوم پزشکیآفرینش های هنری
۹۵دانش آموزانمینا همتی کریم خانیشیرازناحیه ۲علوم پزشکیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹۶دانش آموزانآریا وزانیشیرازناحیه ۲علوم پزشکیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹۷دانش آموزانفاطمه ولی زادهشیرازناحیه ۲پژوهشسایر موارد
۹۸دانش آموزاناشکان یزدانیشیرازناحیه ۴امین (شهیدبکائی)سایر موارد
۹۹دانش آموزانهدیه یزدانی نیاشیرازناحیه ۱هنر و اندیشهعلوم انسانی
۱۰۰دانش آموزانهدیه یزدانی نیاشیرازناحیه ۱هنر و اندیشهآفرینش های هنری
۱۰۱دانش آموزانغزل یوسف نیاشیرازناحیه ۱فرزانگان ۲سایر موارد
۱۰۲دانش آموزانفاطمه سلیمیشیرازناحیه ۳الزهرا (س)آفرینش های هنری
۱۰۳دانش آموزانآیدا صادقیشیرازناحیه ۲پژوهشعلوم انسانی
۱۰۴دانش آموزانغزاله کازرانیشیرازناحیه ۴کیمیاعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۰۵دانش آموزانمحمدامین متحدی فردشیرازناحیه ۴امین (شهیدبکائی)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۰۶دانش آموزانفاطمه مظلومشیرازناحیه ۲پژوهشعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۰۷دانش آموزانمریم هژبری ابوالوردیشیرازناحیه ۲پژوهشعلوم انسانی
۱۰۸دانش آموزاناشکان یزدانیشیرازناحیه ۴امین (شهیدبکائی)آفرینش های هنری
۱۰۹دانش آموزانآرمیتا  توسلیشیرازپژوهشعلوم میان رشته ای
۱۱۰فرهنگیانبابک حیدریشیرازپژوهش سرای دانش آموزیبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۱۱دانش آموزانغنچه  نادگرانشیرازپژوهشعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۱۲دانش آموزانزهرا ابراهیم زادهفیروزآبادآفرینشعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۱۳دانش آموزانآیدا حقایقیفیروزآبادآفرینشعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۱۴دانش آموزانزهرا روستافیروزآبادفرزانگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۱۵دانش آموزانمبینا غضنفریفیروزآبادآفرینشسایر موارد
۱۱۶دانش آموزانمهلا غلامی زادهفیروزآبادآفرینشعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۱۷دانش آموزانحمیدرضا مقصودیفیروزآبادسماءعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۱۸فرهنگیانژاله علی پوریانکوارخدیجه کبری(س)بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۱۹دانش آموزانبیتا کریمی پورکوارفاطمیهسایر موارد
۱۲۰دانش آموزانفاطمه درخشی نژادگله دارکوثر اسیرسایر موارد
۱۲۱دانش آموزانالهام صنعتیگله دارکوثر اسیرسایر موارد
۱۲۲دانش آموزاناسماء عابدیگله دارفاطمیهسایر موارد
۱۲۳فرهنگیانطاهره فدائی دولتگله دارکوثر اسیربهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۲۴فرهنگیانطاهره فدائی دولتگله دارکوثر اسیربهبود محتوای آموزشی درسی
۱۲۵دانش آموزاناحمد شمسیلارستانشهیدبهشتی ۲علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۲۶دانش آموزانزهرا فرهادپورمرودشتشاهدعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۲۷دانش آموزانمحمدامین رضائیممسنیشهیدباهنرسایر موارد
۱۲۸دانش آموزانآریا جلویزنی ریزثامنریاضی
۱۲۹دانش آموزانفاطمه زارع دهقانانیشیرازناحیه۲ پژوهشسایر موارد


ایده های گروهی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانسیده نیایش اسدی
سعیده سادات نعمت اللهی
آبادهبهار اندیشه ۱نانو فناوری
۲دانش آموزاننجمه جوکاربرایجانی
زینب زارع
خفرنرجسسایر موارد
۳دانش آموزانحنانه حسینی نژاد
ریحانه حسینی نژاد
شیرازناحیه ۳فرزانگان ۳علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴دانش آموزانریحانه حسینی نژاد
حنانه حسینی نژاد
شیرازناحیه ۳فرزانگان ۳سایر موارد
۵دانش آموزانریحانه دانش
محبوبه خسروانیان
شیرازناحیه ۱هنر و اندیشهآفرینش های هنری
۶دانش آموزانامیرحسین زارع
امیراحسان زارع
شیرازناحیه ۱حاج محمد باقر نو شادعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷دانش آموزانفاطمه شریفی حقیقی
فاطمه رزمجو
شیرازناحیه ۴امام موسی صدر۱علوم فنی و مهندسی و فناوری
۸دانش آموزانسیدمرتضی شکوفه چین
مهدی مجدیان
شیرازناحیه ۴شهیددستغیب ۴علوم فنی و مهندسی و فناوری
۹دانش آموزاننرگس یعقوبی
یاسمن وصالی
شیرازناحیه ۲فرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۰دانش آموزانیکتا عطائی
کیمیا شفیعی
زهرا رئیسی
شیرازناحیه ۲علوم پزشکیسایر موارد✨ تبریک به عزیزان و دبیران و اولیای گرامی آنان

✅ باسپاس ویژه از زحمات کارشناسان پژوهش سراهای استان، مدیران محترم پژوهش سراهای مربوطه و سرگروه های کاروفناوری و سایر همکاران


♦️ آغاز مرحله دوم داوری از چهارشنبه ۱۹ آذر♦️

اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره

⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی‌⭕️

۱ پاسخ به "اسامی برگزیدگان مرحله اول استان فارس"

  1. سلام ببخشید همانطور که در صفحه اول روز شمار نوشته ۲۲روز دیگر تا اعلام نتایج استانی… ۲۲روز دیگه اعلام میشه کامل؟

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی محفوظ است