• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان تهران


مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور پایان یافت.


ایده های انفرادی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانمائده باباحسین پورتهرانمنطقه ۱ضحیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲دانش آموزاننازنین زهرا امیری زگلوجهتهرانمنطقه ۱۰هاجرعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳دانش آموزاننازنین زهرا امیری زگلوجهتهرانمنطقه ۱۰هاجرعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴دانش آموزانشقایق باقی زاده طاهرگورابیتهرانمنطقه ۱۰رضوانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵فرهنگیانبدرالملوک برادرانتهرانمنطقه ۱۰کاردانش شهیدمصطفی خمینیبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۶دانش آموزانمریم بهرامیتهرانمنطقه ۱۰هاجرعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷دانش آموزانزینب عربتهرانمنطقه ۱۰جهان تربیتنانو فناوری
۸دانش آموزانالشن بختیارانیتهرانمنطقه ۱۱ابوعلی سیناعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۹دانش آموزانعلی دماوندیتهرانمنطقه ۱۱آیت اله کاشانیسایر موارد
۱۰دانش آموزانافسانه خدادادیتهرانمنطقه ۱۲فرزانگان ۷علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۱دانش آموزانرکسانا عباسقلی زاده سرستیتهرانمنطقه ۱۲فرزانگان ۷علوم رایانه
۱۲دانش آموزانمهدی حسینی شاه آبادیتهرانمنطقه ۱۴ملاصدرا ۱علوم رایانه
۱۳دانش آموزانمهدی حسینی شاه آبادیتهرانمنطقه ۱۴ملاصدرا ۱سایر موارد
۱۴دانش آموزانسبحان حکم آبادیتهرانمنطقه ۱۵اندیشهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۵دانش آموزاناحسان گل پرورتهرانمنطقه ۱۵صنیعی فر.۱.م .پشیمی
۱۶دانش آموزاناحسان گل پرورتهرانمنطقه ۱۵صنیعی فر.۱.م .پفیزیک
۱۷دانش آموزانفاطمه ورمزیارتهرانمنطقه ۱۵شهیدهمتعلوم انسانی
۱۸دانش آموزانمحمدحسین احمدیتهرانمنطقه ۱۷علامه حلی ۹علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۹دانش آموزانایلیا تابنده دوستتهرانمنطقه ۱۷علامه حلی ۹علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۰دانش آموزانآروین دولتشاهتهرانمنطقه ۱۷علامه حلی ۹علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۱دانش آموزانفاطمه رمضانیتهرانمنطقه ۱۷شهیدجمشیدیانعلوم میان رشته ای
۲۲دانش آموزانمبینا فدائیتهرانمنطقه ۱۷امام مهدی عجعلوم رایانه
۲۳دانش آموزانعطا ملکیتهرانمنطقه ۱۷علامه حلی ۹علوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۴دانش آموزانآروین دولتشاهتهرانمنطقه ۱۷علامه حلی ۹علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۵دانش آموزانمهگل جنگجوی اسفهلانتهرانمنطقه ۲والهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۶دانش آموزانمانی مسعودیتهرانمنطقه ۲والهعلوم رایانه
۲۷فرهنگیانریحانه رحمانیتهرانمنطقه ۲۰دوره اول ایت الله بهجت (ره)شیمی
۲۸دانش آموزانغزال قجاوندتهرانمنطقه ۳آئین روشنریاضی
۲۹دانش آموزانامیررضا بهجتتهرانمنطقه ۴دکترشریعتی (م .پ)۱علوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۰دانش آموزانمحمدرضا جمیریتهرانمنطقه ۴شهروز بهزادیعلوم رایانه
۳۱دانش آموزانفاطمه منشی خیاطتهرانمنطقه ۴ندای سید الشهداءعلوم انسانی
۳۲دانش آموزانبهرام پایدارراوندیتهرانمنطقه ۵امام مهدی (عج)سایر موارد
۳۳دانش آموزانبهرام پایدارراوندیتهرانمنطقه ۵امام مهدی (عج)فیزیک
۳۴دانش آموزانعطیه حدادیتهرانمنطقه ۵هدی (دبیرستان غیرانتفاعی)علوم انسانی
۳۵دانش آموزانشهرزاد فرشته صنیعیتهرانمنطقه ۵هدی (دبیرستان غیرانتفاعی)فیزیک
۳۶دانش آموزانگلبانو ملجائیتهرانمنطقه ۵هدی (دبیرستان غیرانتفاعی)علوم انسانی
۳۷دانش آموزانرادمهر حیدری ریسهتهرانمنطقه ۵سما ۴علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۸فرهنگیانآزیتا قماشیتهرانمنطقه ۶حجاب (کارودانش)بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۹دانش آموزانهلیا اسدی جوزانیتهرانمنطقه ۷شایستگان نورعلوم رایانه
۴۰دانش آموزانفاطمه الهامیتهرانمنطقه ۷زهره بنیانیانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۱دانش آموزانشیده سعادت آبادی نسبتهرانمنطقه ۷شایستگان نورعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۲دانش آموزانغزل سهیلی نیاتهرانمنطقه ۷سیمای نورعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۳دانش آموزانسپینود مهران رضائیتهرانمنطقه ۷فرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۴دانش آموزانغزل سهیلی نیاتهرانمنطقه ۷سیمای نورعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۵دانش آموزانمبینا اشرفی سیسیتهرانمنطقه ۹قلم چیآفرینش های هنری
۴۶دانش آموزانعلی اوجاقیتهرانمنطقه ۹امام صادق (ع) ۱سواد مالی و اقتصادی
۴۷دانش آموزانپریا محمودیتهرانمنطقه ۹شهدای سیزده آبانصنعت بیمه
۴۸دانش آموزانپریا محمودیتهرانمنطقه ۹شهدای سیزده آبانسایر موارد
۴۹دانش آموزانفاطمه سادات حسینی معینیتهرانمنطقه ۹هجرت ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۰دانش آموزانملیکا ورزی رامندیتهرانمنطقه ۹زهرا نظام مافیسایر موارد
۵۱دانش آموزانمحمد علی فتوحیتهرانمنطقه ۱۷ناظم البکاعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۲فرهنگیانعلی اکبر کیانی پناهتهرانمنطقه ۱۵صنیعی فربهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…


ایده های گروهی


ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانعلیرضا احمدی فرد
سیدایلیا اسدالهی
تهرانمنطقه ۱۷علامه حلی ۹علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲دانش آموزانمهسا اقاجانی
بهار اقاجانی
تهرانمنطقه ۱۸فرزانگان ۶سایر موارد
۳دانش آموزانآیلین آقازاده تولون
صبا وحیدی ایری سفلی
تهرانمنطقه ۱ضحیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴دانش آموزانسیده پارمیس بنی طباء
سیده درسا میرحسینی
تهرانمنطقه ۲فرزانگان ۷علوم فنی و مهندسی و فناوری
۵دانش آموزانمریم بهرامی
مبینا اسلامی قاراب
تهرانمنطقه ۱۰هاجرعلوم انسانی
۶دانش آموزانآرمیتا پاک
کوثر حمیدزاده مهدیان
تهرانمنطقه ۷فرزانگان ۸شیمی
۷دانش آموزانفاطمه پوربشیری
طهورا گودرزی راد
تهرانمنطقه ۷فرزانگان ۸علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۸دانش آموزانفاطمه جعفری پرزانی
مائده محبی
تهرانمنطقه ۱۵شهیدبیناییعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹دانش آموزانفاطمه جعفری پور
پرنیان ناظری
تهرانمنطقه ۷فرزانگان ۸علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۰دانش آموزانریحانه حاتم خانی
فاطمه فرخی
تهرانمنطقه ۷فرزانگان ۸علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۱دانش آموزانمائده خرمی
مهدیس ملک محمدی
تهرانمنطقه ۱۸فرزانگان ۶نانو فناوری
۱۲دانش آموزانپریا رأفتی
سیده یاسمینا مرتضوی
تهرانمنطقه ۷سیمای نورعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۳دانش آموزانمحمدرضا رضائی
مهدیار رضوی زاده
تهرانمنطقه ۵سما ۴علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۴دانش آموزانیکتا ستایش نیا
نیوشا یاقوتی بیرق
تهرانمنطقه ۱۷متانت ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۵دانش آموزانامیرمحمد صادقی فرد
محمدرضا نفیسی
تهرانمنطقه ۱۷علامه حلی ۹علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۶دانش آموزانهستی محمدمهدی پور
آتنا کریمی
تهرانمنطقه ۵هدی (دبیرستان غیرانتفاعی)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۷دانش آموزانسیده یگانه مرعشی شوشتری
رومینا رضانژادفرکوش
تهرانمنطقه ۷سیمای نورعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۸دانش آموزانمرجان مقامی
آرزو غفوری
تهرانمنطقه ۵هدی (دبیرستان غیرانتفاعی)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۹دانش آموزانسینا میرچی
امیرحسین مجیدی
تهرانمنطقه ۵سما ۴علوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۰دانش آموزانامیرحسین میرزابیگی
ایلیا هادی نژادرودی
تهرانمنطقه ۱۷علامه حلی ۹علوم رایانه
۲۱دانش آموزانپرهام نیک روش آرانی
امیرمهدی سرکاری پیرلوجه
تهرانمنطقه ۱۷علامه حلی ۹علوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۲دانش آموزانصبا یعقوبی
زهرا صابری برکادهی
تهرانمنطقه ۱۸فرزانگان ۵شیمی
۲۳دانش آموزاندیما بابامحمدی
نیایش صاحب جمعی
تهرانمنطقه ۴شایستگانآفرینش های هنری
۲۴دانش آموزانپریا رأفتی
سیده یاسمینا مرتضوی
تهرانمنطقه ۷سیمای نورعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۵دانش آموزانیلدا قربانلولیلاب
زهرا کریمی منفرد
تهرانمنطقه ۵هدی (دبیرستان غیرانتفاعی)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۶دانش آموزاندانیال امانی شیراز
ماهان مرزبان
سینا فاطمی
تهرانمنطقه ۵سماءنانو فناوری
۲۷دانش آموزانمحمدسعید امیری
عطا ملکی
امیرمهدی جعفرپوراینانلو
تهرانمنطقه ۱۷علامه حلی ۹علوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۸دانش آموزانملیکا بیگی
حنانه علی پور
پریسا کریمیان
تهرانمنطقه ۵هدی (دبیرستان غیرانتفاعی)فیزیک
۲۹دانش آموزانسارای خدامی
مهتاب امامی
نادیا شعبانی دانشگر
تهرانمنطقه ۷فرزانگان ۸علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۰دانش آموزانفاطمه دریابیگی
آرینا دمنابی اصل
نیلوفر رهگذرآبادی
تهرانمنطقه ۲فرزانگان ۷علوم انسانی
۳۱دانش آموزانریحانه رضائی
سحر فتاحی فر
ریحانه حمیدی
تهرانمنطقه ۵ابوذرغفاریعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۲دانش آموزعسل  سادات مدنی
دنیا جنگی
صدف قنبری جکتاجی
تهران دبیرستان دوره دوم سیمای نور یاران علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۳دانش آموزانریحانه سلیمان زاده
پانیذسادات موسوی
ستایش سلطانی
تهرانمنطقه ۷فرزانگان ۸علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۴دانش آموزاندیانا قشلاقی
سونیا غفوریان پیوه ژنی
هستی جهان
تهرانمنطقه ۷فرزانگان ۸علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۵دانش آموزکیمیا  قنبرلو
زهرا  ابرقویی
طیبه همتی
تهران سیمای نورعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۶دانش آموزکتایون  کلانتری
عسل  طایفه شکار لو
مهرانه باقری
تهران سیمای نورعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۷دانش آموزانعلیرضا محرم خانی
بردیا عظیمی کل مکاری
برنا صادقی لویه
تهرانمنطقه ۵سما ۴علوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۸دانش آموزسارا   مقدم
نیایش نیکوکار
ثنا فرج پور 
تهران سیمای نورعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۹دانش آموزانفاطمه سادات موسوی دره اهوازی
سوین حسین خانی
زهرا عباسی صفاجو
تهرانمنطقه ۲فرزانگان ۷علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۰دانش آموزانهلیاسادات مومنی
پانیذ دفتری
هستی حبیبی
تهرانمنطقه ۲فرزانگان ۷علوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۱دانش آموزکیمیا  نیاقی
اتوسا آ سید اسماعیلی
محدثه  فرد
تهران سیمای نورعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۲دانش آموزاننازنین یوسفی
هستی فروغی دلیر
ریحانه چالاکی
تهرانمنطقه ۵طلوع سبزعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۳دانش آموز امیر مهدی فارسیان
محمد علی  مهماندوست
امیرمحمد خلیلی
تهرانسما۴ پسرانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
✨ تبریک به عزیزان و دبیران و اولیای گرامی آنان

✅ باسپاس ویژه از زحمات کارشناسان پژوهش سراهای استان، مدیران محترم پژوهش سراهای مربوطه و سرگروه های کاروفناوری و سایر همکاران


♦️ آغاز مرحله دوم داوری از چهارشنبه ۱۹ آذر♦️

اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره

⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی‌⭕️

۰ پاسخ به "اسامی برگزیدگان مرحله اول استان تهران"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی محفوظ است