• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان اصفهان


مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور پایان یافت.


ایده های انفرادی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانمهشاد بهرامیاصفهانناحیه ۲والفجرآفرینش های هنری
۲دانش آموزانآرزو ترکاصفهانناحیه ۱دبیرستان شاهدظهورعلوم انسانی
۳دانش آموزانزهرا جعفریاصفهانناحیه ۲امامعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴دانش آموزانتینوش حاج محمدیاصفهانناحیه ۱دبیرستان شاهدظهورسایر موارد
۵دانش آموزانسیدعلی دخیل علیاناصفهانناحیه ۱فنی ابوذر۱علوم فنی و مهندسی و فناوری
۶دانش آموزانحدیثه عباسیاصفهانناحیه ۱شیروانیعلوم رایانه
۷دانش آموزانمحمدحسین محمدخانی فرادنبهاصفهانناحیه ۵شهیدمطهری (متوسطه)سواد مالی و اقتصادی
۸دانش آموزانفاطمه نصری نصرآبادیاصفهانناحیه ۱دبیرستان شاهدظهورصنعت بیمه
۹دانش آموزانمحسن ابراهیمیاصفهانناحیه ۵شاهد جنابعلوم رایانه
۱۰فرهنگیاناقدس بصیریاصفهانناحیه ۱شیروانیبهبود محتوای آموزشی درسی
۱۱فرهنگیانعزت بلکامهاصفهانآرمنبهبود وضعیت تحصیلی تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۲دانش آموزانحامد بنیادی نائینیاصفهانناحیه ۳شهیداژه ای (سمپاد)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۳فرهنگیانفاطمه بهارلوئیاصفهانناحیه ۱بشارتبهبود محتوای آموزشی درسی
۱۴دانش آموزانفاطمه ترابیاصفهانناحیه ۲والفجرسایر موارد
۱۵دانش آموزانزهرا حسن پورکارلادانیاصفهانناحیه ۲نمونه دولتی فرهنگ ۲علوم انسانی
۱۶دانش آموزانسیدعلیرضا حیدری یزدیاصفهانناحیه ۳استاد عشقعلوم زیستی ، پزشکی و محیط زیست
۱۷دانش آموزانیاسمین خدادادیاصفهانناحیه ۳فضیلیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۸فرهنگیانمرتضی خلجیاصفهانناحیه ۲امیر المومنین(ع)بهبود وضعیت تحصیلی تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۹دانش آموزانسیدعلی دخیل علیاناصفهانناحیه ۱فنی ابوذر۱علوم رایانه
۲۰فرهنگیانفاطمه دویشی چادگانیاصفهان۲۲ بهمنعلوم رایانه 
۲۱دانش آموزانکیانا رجائیاصفهانناحیه ۲آیت الله طالقانیسواد مالی و اقتصادی
۲۲دانش آموزانمسیح ستاراصفهانناحیه ۱فنی ابوذر۱سایر موارد
۲۳دانش آموزاننگین شاهیاصفهانناحیه ۵علمازاده ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۴دانش آموزانسارا شریف زادهاصفهانناحیه ۲قدسفیزیک
۲۵دانش آموزانپرینا شریفیاناصفهانناحیه ۳ابراهیمیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۶فرهنگیانمائده  شیری اصفهانهنرستان توکلعلوم رایانه 
۲۷فرهنگیانسپیده ظفری نائینیاصفهانناحیه ۲والفجربهبود محتوای آموزشی درسی
۲۸دانش آموزانحنانه عسکری تپهاصفهانناحیه ۲نادریان فرزانگان امین ۳علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۹دانش آموزانهانیه کاظمی زهرانیاصفهانناحیه ۱فرهنگ سید عباس مفضلیسایر موارد
۳۰دانش آموزانامیرپارسا کریمیاصفهانناحیه ۵شهیداژه ایعلوم میان رشته ای
۳۱دانش آموزانمهدیه کشاورزاصفهانناحیه ۲والفجرآفرینش های هنری
۳۲فرهنگیانمنیژه مصفااصفهانناحیه ۱معتمدبهبود وضعیت تحصیلی تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۳دانش آموزانمهرآسا ناظمیاصفهانناحیه ۲والفجرعلوم رایانه
۳۴دانش آموزانفاطمه نصراصفهانیاصفهانناحیه ۱فرهنگ سید عباس مفضلیعلوم انسانی
۳۵دانش آموزاننیلوفر نعمت الهیاصفهانناحیه ۵نژاد ستاری (فرزانگان امین)علوم میان رشته ای
۳۶دانش آموزانمهشید نقیباصفهانناحیه ۲والفجرسایر موارد
۳۷فرهنگیانصدیقه نوروزیاصفهانناحیه ۳هنرستان خلیج فارسبهبود وضعیت تحصیلی تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۸دانش آموزانمحمد یوسفیاناصفهانناحیه ۳شهیدعبدالهیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۹دانش آموزانمهسا جعفریانباغبادرانهجرتعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۰دانش آموزانالهه جوشن چرمهینیباغبادرانهفتم تیرسایر موارد
۴۱دانش آموزانشیما عسگریبرخوارحضرت زینبریاضی
۴۲فرهنگیانزهرا نظری جزیبرخوارهدیبهبود محتوای آموزشی درسی
۴۳فرهنگیانغلامرضا حیدری تهرانیتیران وکرونابن سینابهبود محتوای آموزشی درسی
۴۴فرهنگیانعلی اصغر  میر حاججرقویه سفلی – محمد آبادشهید محمدآباداستفاده از فناوری ارتباطات 
۴۵فرهنگیانفریدون پریشجیعلی وحسین همدانیان (ابتدائی )بهبود محتوای آموزشی درسی
۴۶فرهنگیانفرحناز ابطحیخمینی شهرهنرستان نوربهبود محتوای آموزشی درسی
۴۷فرهنگیاناعظم محمدیخمینی شهرنورالهدیبهبود وضعیت تحصیلی تربیتی، ورزشی، روانی و…
۴۸فرهنگیانمهری محمدیخمینی شهرنوربهبود وضعیت تحصیلی تربیتی، ورزشی، روانی و…
۴۹دانش آموزانرضا شکیباخوانسارشهیدشجاعیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۰فرهنگیانمصطفی شهیدیرزین شهرحافظبهبود محتوای آموزشی درسی
۵۱دانش آموزانهدیه ادیبی سدهزرین شهر (لنجان)فکر نشانآفرینش های هنری
۵۲فرهنگیانشهرت سلیمیان ریزیزرین شهر (لنجان)تربیتبهبود محتوای آموزشی درسی
۵۳دانش آموزانامیرحسین سلیمیان ریزیزرین شهر (لنجان)هدایتعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۴دانش آموزانلیلا سلیمیان ریزیزرین شهر (لنجان)عفافسایر موارد
۵۵دانش آموزاننگین عرب زاده چمگردانیزرین شهر (لنجان)فاضلهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۶فرهنگیانکورش علی فردزرین شهر (لنجان)شهیدباهنربهبود محتوای آموزشی درسی
۵۷فرهنگیانامین رضوانیشاهین شهرشهید غفاریبهبود وضعیت تحصیلی تربیتی، ورزشی، روانی و…
۵۸دانش آموزانریحانه بگیشهررضازنده یاد تقویعلوم رایانه 
۵۹دانش آموزانشیدا پیمان فردکاشاننرجس (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۰دانش آموزانفیروزه  خبازیکاشانشاهد علی بن ابی طالبعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۶۱دانش آموزانفاطمه رمضانیکاشاننرجس (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۲دانش آموزانهانیه چترائینجف آبادشهیدابوترابیسایر موارد
۶۳دانش آموزانفاطمه سلمانی زاده نجف آبادینجف آبادشهیدابوترابیسایر موارد
۶۴دانش آموزاننگین سلمانیاننجف آبادفرزانگانسایر موارد
۶۵دانش آموزانزهرا عابدینی نجف آبادینجف آبادفرزانگانسایر موارد
۶۶دانش آموزانسیما عابدینی نجف آبادینجف آبادشهیدابوترابیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۷دانش آموزانمرضیه عرب ده کلبعلینجف آبادفرزانگانعلوم انسانی
۶۸دانش آموزانفریما عظیمینجف آبادشهیدابوترابیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۹دانش آموزانعلی غیورنجف آبادینجف آبادشهیداژه ایعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷۰دانش آموزانفاطمه میرزائینجف آبادشهیدابوترابیسایر موارد


ایده های گروهی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانتوران خلفی امانیه
ستاره سلیمانزاده
اصفهانناحیه ۲آبدار ۲علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲دانش آموزانسیده سارینا کلانتری
النا فرامرزی
خمینی شهرفرزانگان امینعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳دانش آموزانرژینا محمدصادقی
شهربانو پاک نهاد
کاشاننرجس (س)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۴دانش آموزاننیلوفر اسماعیل بیگی
محدثه زاهدانارکی
نجف آبادفرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵دانش آموزاننرگس رنجبر
نگین محمدی
زرین شهر (لنجان)حضرت معصومه (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶دانش آموزانزینب ضیایی چمگردانی
مائده کرمی چمگردانی
زرین شهر (لنجان)آزادگانعلوم انسانی
۷دانش آموزانحنانه کامران
مژده توکلی
اصفهانناحیه ۱دبیرستان شاهدظهورعلوم انسانی
۸دانش آموزانمریم لموچی
شیدا رحیمی
نجف آبادفرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹دانش آموزاننگین مسائلی
الینا دلوی اصفهان
اصفهانناحیه ۲فرزانگان امینسایر موارد
۱۰دانش آموزانشادی آقابابابزرگ
بهناز چوپانی ده سرخی
فائزه السادات حسینی تشنیزی
اصفهانناحیه ۲والفجرسایر موارد
۱۱دانش آموزانفاطمه رضائی
نگار قیصری
زهرا رجائی نجف آبادی
نجف آبادفرزانگانسایر موارد
۱۲دانش آموزانامیر خدادادی چمگردانی
فرشاد نایب زاده
مهرشاد صادقی زفره
اصفهانناحیه ۱فنی ابوذر۱علوم فنی و مهندسی و فناوری
✨ تبریک به عزیزان و دبیران و اولیای گرامی آنان

✅ باسپاس ویژه از زحمات کارشناسان پژوهش سراهای استان، مدیران محترم پژوهش سراهای مربوطه و سرگروه های کاروفناوری و سایر همکاران


♦️ آغاز مرحله دوم داوری از چهارشنبه ۱۹ آذر♦️

اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره

⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی‌⭕️

۰ پاسخ به "اسامی برگزیدگان مرحله اول استان اصفهان"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی محفوظ است