• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان آذربایجان شرقی

مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور پایان یافت.

ایده های انفرادی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱فرهنگیانصدیقه یوسف زادهاداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی مدیریت پژوهشسرای استان آذربایجان شرقیبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی
و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده
۲دانش آموزانروژینا بانه ایارومیهفرزانگان (سمپاد)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳فرهنگیانابراهیم حنیفه زادهاسکوصحتیبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی
و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده
۴فرهنگیانلیلا دارائی تکانتپهاسکوشهیده سهام خیامبهبود محتوای آموزشی درسی 
۵دانش آموزانزهرا زارعاسکوفاطمه زهرا (س)سایر موارد
۶فرهنگیانبیتا میرزائی اسکوئیاسکو آزمایشگاه مرکزی امام خمینی ۱بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی
و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده
۷فرهنگیانمرتضی اکبریاهرخیامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی
و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده
۸دانش آموزاناسماء اکبریاهرفرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹دانش آموزانفاطمه جنگ جواهرفرزانگانعلوم میان رشته ای
۱۰دانش آموزانصبا جهانگیریاهرمهدیهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۱دانش آموزانسیده ثمین حسینلراهرفرزانگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۲دانش آموزانفاطمه ریحانیاهرفرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۳دانش آموزانزهرا صدقیاهرفرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۴دانش آموزاناسما عبادپوراهرفرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۵دانش آموزانزهرا عباس زاده یخفروزانیاهرفرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۶دانش آموزانریحانه عبداللهیاهرفرزانگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۷دانش آموزانتینا عبدیاهرفرزانگانسایر موارد
۱۸فرهنگیانجلیل محمدیاهرخیامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی
و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده
۱۹فرهنگیانجلیل محمدیاهرخیامبهبود محتوای آموزشی درسی 
۲۰دانش آموزانآراز نقاشیاهرعلامه حلیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۱دانش آموزانفاطمه نواپوراهرفرزانگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۲دانش آموزانفاطمه ریحانیاهرفرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۳دانش آموزانآراز نقاشیاهرعلامه حلیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۴دانش آموزانرضا شکوریآذرشهرانقلاب اسلامی آ ذرشهرعلوم رایانه
۲۵فرهنگیانامیر سلیمانی الوانقبستان آبادشهیدفهیمی آلانقبهبود محتوای آموزشی درسی 
۲۶فرهنگیانمجتبی فکریبستان آبادهجرتبهبود محتوای آموزشی درسی 
۲۷فرهنگیانمحمد سهرابیبناب شهیدمدرسبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و
 اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده
۲۸فرهنگیانفاطمه حسن زادهتبریزمدرسه پیوندآفرینش های هنری
۲۹دانش آموزانامیررضا احسنیتبریزناحیه ۴حکمتعلوم میان رشته ای
۳۰دانش آموزانمائده بخشیتبریزناحیه ۱باقرعلومعلوم انسانی
۳۱دانش آموزانشیدا خرمی آذرتبریزناحیه ۱فرزانگانسایر موارد
۳۲دانش آموزانتینا دیندارمهرتبریزناحیه ۲هنرستان کاردانش فارابی ۱آفرینش های هنری
۳۳فرهنگیانسعید رحیمی فرتبریزناحیه ۲هنرستان ماندگار صنعتی تبریزبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی
و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده
۳۴دانش آموزانمونا زادغفاریتبریزناحیه ۴نیک اندیشانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۵فرهنگیانیوسف زارع نبیلیانتبریزناحیه ۴شهید مدنیبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی
و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده
۳۶دانش آموزانحانیه سپهری هفتدرانتبریزناحیه ۱حضرت معصومه (س)علوم انسانی
۳۷دانش آموزانصدرا صمدزادهتبریزناحیه ۲سلمان فارسیسایر موارد
۳۸دانش آموزانامیرحسین علی پورفهیدتبریزناحیه ۳استاد شهریارآفرینش های هنری
۳۹دانش آموزانامیرحسین علی پورفهیدتبریزناحیه ۳استاد شهریارنانو فناوری
۴۰دانش آموزانامیرحسین علی نژادتبریزناحیه ۲فرهنگعلوم انسانی
۴۱دانش آموزانعرفان کاشفی مهرتبریزناحیه ۱شهدای غواصعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۲دانش آموزانمائده منظورغازانیتبریزناحیه ۲باقرالعلومآفرینش های هنری
۴۳دانش آموزانفائزه میرنسب غازانیتبریزناحیه ۲شهیدمستشاریعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۴دانش آموزانعلیمحمد نریمانی قورتلارتبریزناحیه ۱علامه طباطبائیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۵فرهنگیانطاهره نورانیتبریزناحیه ۱آسیهبهبود محتوای آموزشی درسی 
۴۶دانش آموزانلیلا همت جوتبریزناحیه ۴شهیدعلیپورعلوم میان رشته ای
۴۷دانش آموزانامیررضا ولی نژادتبریزناحیه ۳استاد شهریارنانو فناوری
۴۸دانش آموزانعلیمحمد نریمانی قورتلارتبریزعلامه طباطبائیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۹دانش آموزانمحمدرضا محمدحسین نوه سیخسروشهرشهیدستاریعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۰دانش آموزانامیرحسین ریاحیشبسترگلشن رازعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۱فرهنگیانملیحه سلیمانیشبستر پژوهشسرای دانش آموزی نوربهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی
و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده
۵۲دانش آموزانطاها پناهیعجب شیر امام علی (ع)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۳فرهنگیانمحمد سبزیعجب شیرمدیر پژوهشسرای منطقهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی
و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده
۵۴دانش آموزانرضا صنوبررازیانعجب شیرامام علی (ع)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۵دانش آموزاناسما علی پورعجب شیرخدیجه کبریسایر موارد
۵۶فرهنگیانمهدی جباریکاغذکنان پژوهش سرابهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی
و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده
۵۷دانش آموزانامیررضا رجبی حاجی کردمراغهحاج فرخ سیفیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۸دانش آموزانامیرحسین اختیاریمرندنمونه ابوریحانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۹دانش آموزانعلی نزهتی ملکیملکانشهیدنظیریعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۰دانش آموزانعلی نزهتی ملکیملکانشهیدنظیریسایر موارد
۶۱دانش آموزانمهدی نورمحمدی آذرملکانآیت اله خامنه ایعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۶۲دانش آموزانامین چرمیمیانهصادقی پورعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۳دانش آموزانامین چرمیمیانهصادقی پورسایر موارد


ایده های گروهی


ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهر منطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانمهدی یاسین زاده ینگجه
محمدرضا لطفی هرگلان
آذرشهرشهیدرجائی آذرشهرعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲دانش آموزانسلوا طاهری اسفنجانی
هدیه کرمانی
تبریزناحیه ۳نابغهنانو فناوری
۳دانش آموزانمبین خلیل زاده ثانی
مهدی قنبرپور
امیر حسین محمد نژاد
ملکانشهیدنظیریعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴دانش آموزانعلی حیدری قشلاق
امیررضا سیار
صدرا امیرجنگی
بنابعلامه امینی ۱علوم فنی و مهندسی و فناوری


✨ تبریک به عزیزان و دبیران و اولیای گرامی آنان

✅ باسپاس ویژه از زحمات کارشناسان پژوهش سراهای استان، مدیران محترم پژوهش سراهای مربوطه و سرگروه های کاروفناوری و سایر همکاران


♦️ آغاز مرحله دوم داوری از چهارشنبه ۱۹ آذر♦️

اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره

⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی‌⭕️

۰ پاسخ به "اسامی برگزیدگان مرحله اول استان آذربایجان شرقی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی محفوظ است