• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پذیرفته شدگان مرحله دوم داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

مشخصات پذیرفته شدگان مرحله دوم داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی به تفکیک استان در جدول ذیل آمده است. در این مرحله هر ایده توسط سه داور متخصص در ۴۲ رشته علمی تخصصی با استفاده از سامانه مکانیزه داوری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مرحله سوم داوری (مرحله نهایی) زمان برگزاری اختتامیه اعلام خواهد شد.


ایده های انفرادیردیفنوع شرکت کنندهنام نام خانوادگیاستانشهرمنطقهمدرسهدوره تحصیلیمحور علمی
۱دانش آموزانامیرمهدی طالعی کلوعلیااردبیلاردبیلناحیه ۲شهیدبهشتی ۲ (متوسطه دوره اول)دوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲دانش آموزانالیسا سلمانیاردبیلپارس آباددانش پژوه ۲دوره اول متوسطهسایر موارد
۳دانش آموزانآی تای قاسمزادهاردبیلپارس آبادفرزانگان ۲دوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴فرهنگیانعزت بلکامهاصفهاناصفهانآرمندوره اول متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۵دانش آموزانحامد بنیادی نائینیاصفهاناصفهانناحیه ۳شهیداژه ای (سمپاد)دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶دانش آموزانزهرا حسن پورکارلادانیاصفهاناصفهانناحیه ۲نمونه دولتی فرهنگ ۲دوره دوم متوسطهعلوم انسانی
۷دانش آموزانحنانه عسکری تپهاصفهاناصفهانناحیه ۲نادریان فرزانگان امین ۳دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۸دانش آموزانامیرپارسا کریمیاصفهاناصفهانناحیه ۵شهیداژه ایدوره دوم متوسطهعلوم میان رشته ای
۹دانش آموزانمهدیه کشاورزاصفهاناصفهانناحیه ۲والفجردوره دوم متوسطهآفرینش های هنری
۱۰دانش آموزانفاطمه نصراصفهانیاصفهاناصفهانناحیه ۱فرهنگ سید عباس مفضلیدوره دوم متوسطهعلوم انسانی
۱۱فرهنگیانصدیقه نوروزیاصفهاناصفهانناحیه ۳هنرستان خلیج فارسدوره دوم متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۲دانش آموزانمحمد یوسفیاناصفهاناصفهانناحیه ۳شهیدعبدالهیدوره اول متوسطهعلوم میان رشته ای
۱۳دانش آموزانمحمد یوسفیاناصفهاناصفهانناحیه ۳شهیدعبدالهیدوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۴دانش آموزانسیدعلیرضا حیدری یزدیاصفهاناصفهانناحیه ۳استاد عشقدوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۵دانش آموزانشیما عسگریاصفهانبرخوارحضرت زینبدوره اول متوسطهریاضی
۱۶فرهنگیانفریدون پریشاصفهانجیعلی وحسین همدانیان (ابتدائی )هیچکدامبهبود محتوای آموزشی درسی
۱۷فرهنگیانشهرت سلیمیان ریزیاصفهانزرین شهر (لنجان)تربیتدوره دوم متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۱۸دانش آموزانلیلا سلیمیان ریزیاصفهانزرین شهر (لنجان)عفافدوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۹دانش آموزانشیدا پیمان فرداصفهانکاشاننرجس (س)دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۰دانش آموزانفاطمه رمضانیاصفهانکاشاننرجس (س)دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۱دانش آموزانزهرا عابدینی نجف آبادیاصفهاننجف آبادفرزانگاندوره دوم متوسطهسایر موارد
۲۲دانش آموزانسیما عابدینی نجف آبادیاصفهاننجف آبادشهیدابوترابیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۳دانش آموزانفریما عظیمیاصفهاننجف آبادشهیدابوترابیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۴دانش آموزانعلی غیورنجف آبادیاصفهاننجف آبادشهیداژه ایدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۵فرهنگیانناهید اسماعیل زادهالبرزکرجناحیه ۴فرزانگان۴دوره اول متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۶دانش آموزانهستی میرآخورکمنیالبرزکرجناحیه ۴فرزانگان ۴دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۷دانش آموزاننگین هادیان مقدمالبرزکرجناحیه ۲شهیدغلامحسینیدوره دوم متوسطهآفرینش های هنری
۲۸دانش آموزانآیلار یگانه قیزحدالبرزکرجناحیه ۱فرزانگان ۱دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۹دانش آموزانابوالفضل ولی پوری گودرزیایلامایلامشهیداحمدکرمیدوره اول متوسطهنانو فناوری
۳۰دانش آموزانمحمدصادق آقائیایلامهلیلانشهیدفهمیدهدوره اول متوسطهعلوم انسانی
۳۱فرهنگیانصدیقه یوسف زادهآذربایجان شرقیاداره کل آموزش و پرورش
استان آذربایجان شرقی
مدیریت پژوهشسرای
 استان آذربایجان شرقی
هیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۲فرهنگیانبیتا میرزائی اسکوئیآذربایجان شرقیاسکوآزمایشگاه مرکزی امام خمینی ۱دوره دوم متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۳دانش آموزانصبا جهانگیریآذربایجان شرقیاهرمهدیهدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۴دانش آموزانسیده ثمین حسینلرآذربایجان شرقیاهرفرزانگاندوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۵دانش آموزانفاطمه ریحانیآذربایجان شرقیاهرفرزانگاندوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۶دانش آموزانریحانه عبداللهیآذربایجان شرقیاهرفرزانگاندوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۷فرهنگیانجلیل محمدیآذربایجان شرقیاهرخیامدوره دوم متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۸فرهنگیانمحمد سهرابیآذربایجان شرقیبنابشهیدمدرسدوره اول متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۹دانش آموزانامیررضا احسنیآذربایجان شرقیتبریزناحیه ۴حکمتدوره دوم متوسطهعلوم میان رشته ای
۴۰دانش آموزانمائده بخشیآذربایجان شرقیتبریزناحیه ۱باقرعلومدوره اول متوسطهعلوم انسانی
۴۱دانش آموزانمونا زادغفاریآذربایجان شرقیتبریزناحیه ۴نیک اندیشاندوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۲دانش آموزانحانیه سپهری هفتدرانآذربایجان شرقیتبریزناحیه ۱حضرت معصومه (س)دوره دوم متوسطهعلوم انسانی
۴۳دانش آموزانامیرحسین علی پورفهیدآذربایجان شرقیتبریزناحیه ۳استاد شهریاردوره دوم متوسطهنانو فناوری
۴۴دانش آموزانعرفان کاشفی مهرآذربایجان شرقیتبریزناحیه ۱شهدای غواصدوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۵دانش آموزانفائزه میرنسب غازانیآذربایجان شرقیتبریزناحیه ۲شهیدمستشاریدوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۶دانش آموزانعلیمحمد نریمانی قورتلارآذربایجان شرقیتبریزناحیه ۱علامه طباطبائیدوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۷دانش آموزانلیلا همت جوآذربایجان شرقیتبریزناحیه ۴شهیدعلیپوردوره اول متوسطهعلوم میان رشته ای
۴۸دانش آموزانامیررضا ولی نژادآذربایجان شرقیتبریزناحیه ۳استاد شهریاردوره دوم متوسطهنانو فناوری
۴۹دانش آموزانمحمدرضا محمدحسین نوه سیآذربایجان شرقیخسروشهرشهیدستاریدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۰دانش آموزانامیرحسین ریاحیآذربایجان شرقیشبسترگلشن رازدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۱فرهنگیانملیحه سلیمانیآذربایجان شرقیشبسترپژوهشسرای دانش آموزی نورهیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۵۲فرهنگیانمهدی جباریآذربایجان شرقیکاغذکنانپژوهش سراهیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۵۳دانش آموزانامین چرمیآذربایجان شرقیمیانهصادقی پوردوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۴دانش آموزانثنا عابدینیآذربایجان غربیارومیهناحیه ۱فرزانگان (سمپاد)دوره اول متوسطهفیزیک
۵۵فرهنگیاننازلی پیوستگانآذربایجان غربیارومیهناحیه ۱پژوهشسرای دانش آموزی باقر العلومدوره دوم متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۵۶فرهنگیانداریوش محمودی بله سورآذربایجان غربیخوی۱۲بهمنهیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۵۷دانش آموزانحدیث اصلاحیبوشهرسعدآبادعصمتدوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۸دانش آموزانحدیث بحرانیبوشهرسعدآبادحجابدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۹دانش آموزانفاطمه عبدالهیبوشهرسعدآبادحجابدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۶۰فرهنگیانطیبه گرگیبوشهرسعدآبادزینبیههیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۶۱دانش آموزاننرگس مزارعی نژادبوشهرسعدآبادعفتدوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۲دانش آموزانمحمدحسین احمدیتهرانتهرانمنطقه ۱۷علامه حلی ۹دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۳دانش آموزانفاطمه الهامیتهرانتهرانمنطقه ۷زهره بنیانیاندوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۴دانش آموزاننازنین زهرا امیری زگلوجهتهرانتهرانمنطقه ۱۰هاجردوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۵دانش آموزاننازنین زهرا امیری زگلوجهتهرانتهرانمنطقه ۱۰هاجردوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۶۶دانش آموزانمائده باباحسین پورتهرانتهرانمنطقه ۱ضحیدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۶۷دانش آموزانبهرام پایدارراوندیتهرانتهرانمنطقه ۵امام مهدی (عج)دوره دوم متوسطهفیزیک
۶۸دانش آموزانبهرام پایدارراوندیتهرانتهرانمنطقه ۵امام مهدی (عج)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۶۹دانش آموزانایلیا تابنده دوستتهرانتهرانمنطقه ۱۷علامه حلی ۹دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷۰دانش آموزانمهگل جنگجوی اسفهلانتهرانتهرانمنطقه ۲والهدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷۱دانش آموزانفاطمه رمضانیتهرانتهرانمنطقه ۱۷شهیدجمشیدیاندوره دوم متوسطهعلوم میان رشته ای
۷۲دانش آموزانغزال قجاوندتهرانتهرانمنطقه ۳آئین روشندوره اول متوسطهریاضی
۷۳دانش آموزانعطا ملکیتهرانتهرانمنطقه ۱۷علامه حلی ۹دوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۷۴دانش آموزانمحمد طاها فریدنیتهرانتهران۱۹هاشمی نژاددوره اول ابتداییسایر موارد
۷۵دانش آموزانامیر مهدی  فارسیانتهرانتهرانسما۴ پسرانمتوسطه اولفیزیک
۷۶دانشگاه فرهنگیانبهاره عباسیتهران (شهرستانها)اسلامشهرمرکز عترت واوانبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۷۷دانش آموزانعلی فرحزادیتهران (شهرستانها)بهارستان ۱دکترجعفر شهیدیدوره اول متوسطهفیزیک
۷۸دانش آموزانعلی فرحزادیتهران (شهرستانها)بهارستان ۱دکترجعفر شهیدیدوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۷۹فرهنگیانسحر کیانی ده کیانتهران (شهرستانها)بهارستان ۲سپاهاندوره اول متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۸۰دانش آموزانمریم سادات موسوی اخترپورتهران (شهرستانها)پاکدشتالغدیردوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۸۱دانش آموزانمجتبی جعفری مشکولتهران (شهرستانها)پاکدشتحمیداسماعیل زادهدوره دوم متوسطهسایر موارد
۸۲فرهنگیانحسین عبدلیتهران (شهرستانها)پردیسوحدتدوره دوم متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۸۳دانش آموزانآرین بساطی ضرونتهران (شهرستانها)رودهنشهیدبهشتیدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۸۴دانش آموزانپارسا بشارتی برسریتهران (شهرستانها)رودهنشهیدبهشتیدوره اول متوسطهسایر موارد
۸۵دانش آموزانعلیرضا خیری قلیانلوتهران (شهرستانها)رودهنشهیدبهشتیدوره دوم متوسطهنانو فناوری
۸۶دانش آموزانمحمدمهدی دوستیتهران (شهرستانها)رودهنشهیدبهشتیدوره اول متوسطهعلوم میان رشته ای
۸۷دانش آموزانمحمدجواد سعیدی خسروآبادیتهران (شهرستانها)رودهنشهیدبهشتیدوره دوم متوسطهنانو فناوری
۸۸دانش آموزانالبرز عباس نژادتهران (شهرستانها)رودهنشهیدبهشتیدوره اول متوسطهفیزیک
۸۹دانش آموزانسجاد گواراتهران (شهرستانها)رودهنشهیدبهشتیدوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۹۰دانش آموزانمحمد محمدی ازندریانیتهران (شهرستانها)رودهنشهیدبهشتیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹۱دانش آموزانصبا ابراهیم زاده میابتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹۲دانش آموزانفاطمه احمدیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهفیزیک
۹۳دانش آموزانزهرا ارمکانتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهسایر موارد
۹۴دانش آموزانابوالفضل اصغرپورتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیدوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹۵دانش آموزانابوالفضل اصغرپورتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیدوره اول متوسطهسایر موارد
۹۶دانش آموزانغزال افراسیابیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهشیمی
۹۷دانش آموزانعطیه آدینهتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهسایر موارد
۹۸دانش آموزانزینب آقامیرزاتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهفیزیک
۹۹دانش آموزانیاسمین بخشیانتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهعلوم میان رشته ای
۱۰۰دانش آموزانمریم بهارمستتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲میرداماد تهراندوره دوم متوسطهشیمی
۱۰۱دانش آموزانزهرا تاجیک حسین آبادیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهفیزیک
۱۰۲دانش آموزانزهرا ترکاشوندتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۰۳دانش آموزانهانیه ترکمان پریتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۰۴دانش آموزانمبینا تقربیانتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۰۵دانش آموزانفاطمه جعفری کسبیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۰۶دانش آموزانعرفان حبیبی زادهتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیدوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۰۷دانش آموزانعرفان حبیبی زادهتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیدوره اول متوسطهفیزیک
۱۰۸دانش آموزانشکیبا خانیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۰۹دانش آموزانعسل رمضیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲میرداماد تهراندوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۱۰دانش آموزانملیکا زمانیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهنانو فناوری
۱۱۱دانش آموزانملیکا زمانیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۱۲دانش آموزانهدیه زهرابیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۱۳دانش آموزانمحدثه زینلی خوندابیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهفیزیک
۱۱۴دانش آموزانعلی سبزه وندتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهفیزیک
۱۱۵دانش آموزاننازنین شفیعیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۱۶دانش آموزانمائده شکریتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۱۷دانش آموزانمریم شکوهی فردتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۱۸دانش آموزانمحمدجواد شوریدهتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲بحرالعلومدوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۱۹دانش آموزانزهرا صالح بکتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۲۰دانش آموزانپارسا صدیق سرچشمهتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۲۱دانش آموزانمهرانه صفرپورتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۲۲دانش آموزانزینب عظیمی کندهتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۲۳دانش آموزانملیکا فرجاداصلتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۲۴دانش آموزانبهراد فرجی گلتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیدوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۲۵دانش آموزانمریم کاظم زادهتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۲۶دانش آموزانفاطمه کریمیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۲۷دانش آموزانمحمدمهدی مبینیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهفیزیک
۱۲۸دانش آموزانمحمدمهدی مبینیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۲۹دانش آموزانسارا محسنی سه دهتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۳۰دانش آموزانسارا محسنی سه دهتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۳۱دانش آموزانملیکا محمدی یزدیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهشیمی
۱۳۲دانش آموزانحنانه مروتتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهنانو فناوری
۱۳۳دانش آموزانیگانه مظاهریتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۳۴دانش آموزانمهشاد مظفریتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۳۵دانش آموزانفاطمه منصوری نسبتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲میرداماد تهراندوره دوم متوسطهنانو فناوری
۱۳۶دانش آموزانمهدیه میراحمدیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهنانو فناوری
۱۳۷دانش آموزانکیمیا میررستمی گودریتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهنانو فناوری
۱۳۸دانش آموزانرضا ناصرزادهتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیدوره اول متوسطهسایر موارد
۱۳۹دانش آموزانابوالفضل نصراله ئیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهنانو فناوری
۱۴۰دانش آموزانفاطمه هزارجریبیتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهریاضی
۱۴۱دانش آموزاننگین یوسفیانتهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲عاشورادوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۴۲دانشگاه فرهنگیانفائزه طاهریتهران (شهرستانها)شهرریدانشگاه پردیس زینبیه پیشوا ورامینبهبود محتوای آموزشی درسی
۱۴۳دانش آموزانعباس صادقی محبوبتهران (شهرستانها)شهرقدسعلوی ۱دوره اول متوسطهعلوم میان رشته ای
۱۴۴دانش آموزانعاطفه کاظمیتهران (شهرستانها)شهریاردبیرستان دین ودانشدوره دوم متوسطهآفرینش های هنری
۱۴۵دانش آموزانملیکا رشیدیتهران (شهرستانها)کهریزکشهیدی ۱دوره دوم متوسطهفیزیک
۱۴۶دانش آموزانملیکا رشیدیتهران (شهرستانها)کهریزکشهیدی ۱دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۴۷دانش آموزانمهدیه طلوعی زیریتهران (شهرستانها)کهریزکشهیدی ۱دوره دوم متوسطهنانو فناوری
۱۴۸دانشگاه فرهنگیانراضیه کیانی بروجنیچهارمحال و بختیاریبروجنپردیس شهید باهنر شهرکردبهبود محتوای آموزشی درسی
۱۴۹دانش آموزاننجمه رفیعی بلداجیچهارمحال و بختیاریبلداجیاسماعیل بختیاردوره دوم متوسطهعلوم انسانی
۱۵۰دانش آموزانمرضیه اکبری بنیچهارمحال و بختیاریبنقلم چی ۲ بندوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۵۱دانش آموزانفرشته ظهیری میرآبادیچهارمحال و بختیاریخانمیرزافرزانگان جوانمردیدوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۵۲دانش آموزانفاطمه رجائی نجف آبادیچهارمحال و بختیاریشهرکردناحیه ۱هنرستان حرفه ای دخترانه فرزانهدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۵۳دانش آموزانالهه عسگریچهارمحال و بختیاریشهرکردناحیه ۱فرزانگان (شهرکرد)دوره دوم متوسطهعلوم انسانی
۱۵۴دانش آموزانسحر خلیل پورگل سفیدیچهارمحال و بختیاریعشایری چهارمحال وبختیاریفاطمه الزهرا دوپلاندوره اول متوسطهسواد مالی و اقتصادی
۱۵۵فرهنگیانتهمینه رضاپورانچهارمحال و بختیاریعشایری چهارمحال وبختیاریالزهراء برآفتاب سردشتدوره اول متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۱۵۶دانش آموزانلیلا محمودیان بارزیچهارمحال و بختیاریعشایری چهارمحال وبختیاریحضرت رقیه بارزدوره دوم متوسطهعلوم انسانی
۱۵۷فرهنگیانعاطفه منصوری گندومانیچهارمحال و بختیاریکیارخدیجه کبریدوره اول متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۱۵۸دانش آموزانمریم جلیل پیرانچهارمحال و بختیاریلردگانحجاب ناغاندوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۵۹دانش آموزانملیکا سعیدیچهارمحال و بختیاریلردگانبشریدوره اول متوسطهسایر موارد
۱۶۰فرهنگیانمهین شریفی ریگیچهارمحال و بختیاریلردگانرهبری لردگاندوره دوم متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۶۱دانش آموزانفاطمه والااصیلچهارمحال و بختیاریلردگاننرگس برآفتاب میلاسدوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۶۲دانش آموزانهانیه السادات  حسینیچهارمحال و بختیاریلردگانسماء دخترانهابتداییعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۶۳دانش آموزانزینب خسرویخراسان جنوبیبیرجندفرزانگان (بیرجند)دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۶۴دانش آموزانکوثر زارعیخراسان جنوبیبیرجندزینبدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۶۵دانش آموزانزهرا محمدیخراسان جنوبیبیرجندآرمینه مصلی نژاد دوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۶۶دانش آموزانعاطفه نبی زادهخراسان جنوبیسرایانحضرت خدیجه (س)دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۶۷دانش آموزانامیرحسین ذوالفقاریخراسان جنوبیطبسرسول اکرم (ص)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۶۸دانش آموزاننرگس سادات اسحاقی مقدمخراسان جنوبیقائناتفدکدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۶۹فرهنگیانهدیه اسدزادهخراسان جنوبیقائناترهروان راه امامهیچکدامبهبود محتوای آموزشی درسی
۱۷۰دانش آموزانسیدمصطفی میردهقان اشکذریخراسان جنوبیقائناتشهیدبهشتیدوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۷۱دانش آموزانستایش صادقیخراسان جنوبینهبنداناستعدادهای درخشان فرزانگاندوره اول متوسطهفیزیک
۱۷۲فرهنگیاننرگس مرادی ثانیخراسان رضویرضویهپژوهش تپه سلامدوره اول متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۷۳دانش آموزاننسترن حسین پورخراسان رضویمشهدناحیه ۳ام البنیندوره دوم متوسطهعلوم میان رشته ای
۱۷۴فرهنگیانحمید رابعیخراسان رضویمشهدناحیه ۷شارقیدوره اول متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۷۵دانش آموزانملیکا زارعیانخراسان رضویمشهدناحیه ۷فرزانگان ۲دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۷۶دانش آموزانآتنا اصغریخراسان رضویمشهدناحیه ۶هدیدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۷۷فرهنگیانسیدروح الله حسینیخراسان شمالیبجنوردامام علی (ع)دوره اول متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۱۷۸دانش آموزانسارینا رادخراسان شمالیشیروانایماندوره اول متوسطهعلوم انسانی
۱۷۹دانش آموزانامیرعباس مقتدائیخراسان شمالیمانه وسملقاندبیرستان نمونه دولتی صدرادوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۸۰دانش آموزانآتنا بهرمانخوزستاناهوازناحیه ۲فرزانگاندوره اول متوسطهسواد مالی و اقتصادی
۱۸۱اولیامرضیه رشیدجلودارخوزستاناهوازناحیه ۱طلوع دانشهیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۸۲دانش آموزانعلیرضا زارع شادانیخوزستاناهوازناحیه ۲شهیدسید مهرداد مجدزادهدوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۸۳دانش آموزانفاطمه عبدی سعیدیخوزستاناهوازناحیه ۴سماءدوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۸۴دانش آموزانمارال کتکتان دزفولیخوزستاناهوازناحیه ۳شاهد ارشاددوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۸۵دانش آموزانعسل مرادی سبزکوهیخوزستاناهوازناحیه ۲دخترانه امام حسین ع ۲دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۸۶دانش آموزانآذین معصومیخوزستاناهوازناحیه ۲فرزانگاندوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۸۷فرهنگیانیوسف فرشادنیاخوزستاناهوازبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۸۸فرهنگیانعلی شریفیخوزستانایذهدارالقرآن امیرالمومنین علی (ع )هیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۸۹دانش آموزانسرا مزرعهخوزستانآبادانمهرگان ۲دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۹۰دانش آموزانمحیا معتمدفرخوزستانآبادانفرزانگاندوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۹۱دانش آموزانمحمدرضا عبادیخوزستانآبادانشهیدهدایت اله رحمانیاندوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۹۲دانش آموزانزهرا بالیاویخوزستانبهبهانهدیدوره اول متوسطهآفرینش های هنری
۱۹۳دانش آموزانزهرا قنبریخوزستانبهبهانفرهیختگاندوره دوم متوسطهنانو فناوری
۱۹۴دانش آموزانمحمد معلمیانخوزستانبهبهانرسول اکرم (ص)دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۹۵فرهنگیانفرزانه خفائیخوزستانرامشیرکوثرهیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۹۶فرهنگیانرحیم صالحیخوزستانرامشیرپژوهشسرا راه و علم فرهنگیانهیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۹۷فرهنگیانرحیم صالحیخوزستانرامشیرپژوهشسرا راه و علم فرهنگیانهیچکدامبهبود محتوای آموزشی درسی
۱۹۸دانش آموزانمحمدمهدی صالحیخوزستانرامشیرشهیدمطهریدوره دوم متوسطهنانو فناوری
۱۹۹فرهنگیانمیترا حسینی کاه کشخوزستانمسجدسلیمانشهدای هوانیروزدوره اول متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۰۰فرهنگیانپروین اسدی فردزنجانزنجانناحیه ۲عصمتدوره دوم متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۰۱دانش آموزانزهرا تیموریسمنانامیرآبادنرجسدوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۰۲دانش آموزانسارا رخشانیسمنانامیرآبادنرجسدوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۰۳دانش آموزانفاطمه عرب عامریسمنانشاهرودکوششدوره اول متوسطهسایر موارد
۲۰۴فرهنگیانبهمن جهانتیغسیستان و بلوچستانزاهدانناحیه ۱دکتر علی شریعتیدوره دوم متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۰۵دانش آموزانفاطمه زهرا جهانیسیستان و بلوچستانزاهدانناحیه ۱فرزانگان ۲دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۰۶دانش آموزانملیکا حمیدیانسیستان و بلوچستانزاهدانناحیه ۱فرزانگان ۲دوره دوم متوسطهعلوم میان رشته ای
۲۰۷دانش آموزانزینب زارعفارسبیضاامام خمینی (ره)دوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۰۸دانش آموزانمینا عریانیفارسبیضاامام خمینی (ره)دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۰۹دانش آموزانسیده زینب علویفارسبیضاامام خمینی (ره)دوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۱۰دانش آموزانفاطمه کاظمی میرکیفارسبیضاامام خمینی (ره)دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۱۱دانش آموزانسیده مینا پورتوحیدیفارسجهرمحاج مهدی شکیبادوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۱۲دانش آموزانزهرا صحرائیانفارسجهرممجاهدیدوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۱۳دانش آموزانابوالفضل دیانتفارسدارابمهد یهدوره اول متوسطهعلوم رایانه
۲۱۴اولیامطهره اله ربیفارسشیرازناحیه ۲علوم پزشکی ۲هیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۱۵دانش آموزانفرزانه پاشنه سازفارسشیرازناحیه ۳قهرمان ایزدیدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۱۶دانش آموزانفرزانه پاشنه سازفارسشیرازناحیه ۳قهرمان ایزدیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۱۷فرهنگیانلیلا تقویفارسشیرازناحیه ۳الزهرا (س)هیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۱۸دانش آموزانخدیجه حمیدپورفارسشیرازناحیه ۳حاج قاسم الگونهدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۱۹دانش آموزانفاطمه حیدریفارسشیرازناحیه ۱فرزانگان ۲دوره دوم متوسطهسایر موارد
۲۲۰دانش آموزانکیانا دهقانیفارسشیرازناحیه ۱جاویداندوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۲۱دانش آموزانزهرا رحیمی فراغهفارسشیرازناحیه ۲دکترحسابی ۱دوره دوم متوسطهسایر موارد
۲۲۲فرهنگیانمهدی رستگارفارسشیرازناحیه ۳علم وصنعت ۱دوره دوم متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۲۳دانش آموزانآناهیتا زحمت کشفارسشیرازناحیه ۳قهرمان ایزدیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۲۴دانش آموزانمریم زنهاریفارسشیرازناحیه ۲پژوهشدوره دوم متوسطهسایر موارد
۲۲۵دانش آموزانمحمدرضا سرشائیفارسشیرازناحیه ۴امین (شهیدبکائی)دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۲۶دانش آموزانانسیه شفیعی تزنگیفارسشیرازناحیه ۴راضیهدوره دوم متوسطهعلوم میان رشته ای
۲۲۷دانش آموزانصدرا صدیقیفارسشیرازناحیه ۱امام رضا (ع) ۱دوره اول متوسطهشیمی
۲۲۸دانش آموزانفاطمه علیزادهفارسشیرازناحیه ۴ستارگان ۲دوره اول متوسطهشیمی
۲۲۹فرهنگیانسارا کریمیفارسشیرازناحیه ۱هنر و اندیشهدوره دوم متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۳۰دانش آموزانفائزه کیانیفارسشیرازناحیه ۱هنر و اندیشهدوره دوم متوسطهسایر موارد
۲۳۱دانش آموزانستاره مرئیفارسشیرازناحیه ۲علوم پزشکیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۳۲دانش آموزانریحانه نیک نامفارسشیرازناحیه ۱طباطباییدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۳۳دانش آموزانسیدمحمدصالح هاشمی نسبفارسشیرازناحیه ۱شهیددستغیب ۲دوره دوم متوسطهسایر موارد
۲۳۴دانش آموزانسیدمحمدصالح هاشمی نسبفارسشیرازناحیه ۱شهیددستغیب ۲دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۳۵دانش آموزانمینا همتی کریم خانیفارسشیرازناحیه ۲علوم پزشکیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۳۶دانش آموزاناشکان یزدانیفارسشیرازناحیه ۴امین (شهیدبکائی)دوره اول متوسطهسایر موارد
۲۳۷دانش آموزانهدیه یزدانی نیافارسشیرازناحیه ۱هنر و اندیشهدوره دوم متوسطهعلوم انسانی
۲۳۸فرهنگیانبابک حیدریفارسشیرازپژوهش سرای دانش آموزیبهبود محتوای آموزشی درسی
۲۳۹دانش آموزانآیدا حقایقیفارسفیروزآبادآفرینشدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۴۰دانش آموزانمهلا غلامی زادهفارسفیروزآبادآفرینشدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۴۱دانشگاه فرهنگیانعبدالرحمن اعتمادفارسکازروندانشگاه دولتی پونا-پونا
 دانشگاه فرهنگیان زینب کبری(س) کازرون
سایر موارد
۲۴۲دانش آموزانبیتا کریمی پورفارسکوارفاطمیهدوره اول متوسطهسایر موارد
۲۴۳دانش آموزاناسماء عابدیفارسگله دارفاطمیهدوره دوم متوسطهسایر موارد
۲۴۴فرهنگیانطاهره فدائی دولتفارسگله دارکوثر اسیرهیچکدامبهبود محتوای آموزشی درسی
۲۴۵دانش آموزاناحمد شمسیفارسلارستانشهیدبهشتی ۲دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۴۶دانش آموزانمحمدامین رضائیفارسممسنیشهیدباهنردوره اول متوسطهسایر موارد
۲۴۷دانش آموزانمرضیه رسول پورقمقمناحیه ۱هنرستان نوردوره دوم متوسطهعلوم میان رشته ای
۲۴۸دانشگاه فرهنگیانمحمدرضا نجمیانقمقمپردیس آیت ا…  طالقانی (ره)بهبود محتوای آموزشی درسی
۲۴۹دانشگاه فرهنگیانمحمد حسن  مطهری قمقمطالقانی بهبود محتوای آموزشی درسی
۲۵۰فرهنگیانعلی اصغر کریمی راهجردیقمقمناحیه ۳بعثت ۱دوره دوم متوسطهسایر موارد
۲۵۱اولیافرزاد حمزه پورکردستانبانهدبیرستان نمونه دولتی زانستدوره دوم متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۵۲دانش آموزانآرینا امامقلیکردستانسنندجناحیه ۱دبیرستان وابسته به دانشگاه پویشدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۵۳فرهنگیانشرمین ایرانیکردستانسنندجناحیه ۱پژوهشسرای دانش آموزی رازیدوره دوم متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۲۵۴فرهنگیاناقبال خانیکردستانسنندجناحیه ۲مرکزمتوسطه حرفه ای نوآوراندوره دوم متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۵۵دانش آموزانسعید شاه ملکیکردستانقروهدبیرستان دوره اول نمونه احراردوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۵۶دانش آموزانمژده زاهدیکرمانبردسیرزینبیهدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۵۷دانش آموزانبیتا بهزادزادهکرمانبمدکتر حسابیدوره دوم متوسطهآفرینش های هنری
۲۵۸دانش آموزانمحمدصدرا پوردهقانکرمانبمعلامه حلیدوره دوم متوسطهعلوم انسانی
۲۵۹دانش آموزانعارف اللهی چترودیکرمانچترودامام رضا (ع) چتروددوره دوم متوسطهعلوم انسانی
۲۶۰دانش آموزانمحمدحسین خواجه حسنی رابریکرمانرابرشبانه روزی حضرت آیت ا…خامنه ایدوره دوم متوسطهنانو فناوری
۲۶۱دانش آموزانمحمدحسین خواجه حسنی رابریکرمانرابرشبانه روزی حضرت آیت ا…خامنه ایدوره دوم متوسطهعلوم میان رشته ای
۲۶۲دانش آموزانمهدی شاکریکرمانرابرشهیدحیدرعسکرپوردوره دوم متوسطهسایر موارد
۲۶۳دانش آموزانحسین ارثیاراوریکرمانراورعلامه طباطبائیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۶۴فرهنگیانمحدثه حسین پورکرمانرودباررضوانهیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۶۵دانش آموزانریحانه ضیاء الدینی دشتخاکیکرمانزرندفاطمه الزهرا (س) ۱دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۶۶دانش آموزاننازنین زهرا نداف پورزرندیکرمانزرندفرزانگاندوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۶۷فرهنگیانسعیده نجم الدینیکرمانسیرجانمتوسطه حرفه ای عفافدوره دوم متوسطهسایر موارد
۲۶۸فرهنگیانفروغ ابراهیمی گوکیکرمانکرمانناحیه ۲فقاهتدوره دوم متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۲۶۹دانش آموزانمحمد ذهبی نژادکرمانکرمانناحیه ۲شریفدوره اول متوسطهعلوم رایانه
۲۷۰دانش آموزانمهدیه پهلوانیکرمانکهنوجفرزانگاندوره دوم متوسطهفیزیک
۲۷۱دانش آموزانمهدیه پهلوانیکرمانکهنوجفرزانگاندوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۷۲دانش آموزانفائزه قربانی کوه بنانیکرمانکوهبنانکوثردوره دوم متوسطهعلوم میان رشته ای
۲۷۳دانش آموزانرضا محسن بیگی طغرالجردیکرمانکوهبنانحقانیدوره اول متوسطهسایر موارد
۲۷۴دانش آموزانمحمدمهران طلوعی گوکیکرمانگلبافامیندوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۷۵دانش آموزانمریم پورمحی آبادیکرمانماهانحضرت معصومه (س)دوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۷۶دانش آموزانعطیه کارآموزیانکرمانماهانکوثردوره دوم متوسطهنانو فناوری
۲۷۷دانش آموزانمحمد خسرویکرمانشاهسنقررشدابتداییعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۷۸دانش آموزانکوهیار رضویکرمانشاهسنقررشدابتداییعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۷۹دانش آموزانزینب فعله گریکرمانشاهسنقررشدابتداییعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۸۰فرهنگیانعلیرضا ابراهیمیکرمانشاهسنقرکلیاییمعلمدوره دوم متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۲۸۱دانش آموزانهستی آزادیکرمانشاهسنقرکلیاییحضرت معصومه (س)دوره اول متوسطهسایر موارد
۲۸۲دانش آموزانپگاه بشیریکرمانشاهسنقرکلیاییصدیقه کبری (س)دوره اول متوسطهسایر موارد
۲۸۳دانش آموزانپگاه بشیریکرمانشاهسنقرکلیاییصدیقه کبری (س)دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۸۴دانش آموزانسیدمحمدسینا هاشمیکرمانشاهسنقرکلیاییدبیرستان نمونه دولتی خوارزمیدوره دوم متوسطهآفرینش های هنری
۲۸۵دانش آموزانرضوان ابریگلستانعلی آبادبصیرتدوره دوم متوسطهسایر موارد
۲۸۶دانش آموزانسیدمحمداسماعیل حسینیگلستانکردکویشاهد پسراندوره اول متوسطهفیزیک
۲۸۷فرهنگیانآقچه گل دوجی نژادگلستانگنبدکاووسارغواندوره اول متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۸۸دانش آموزانمحمدحسام قره سوفلوگلستانمینودشتامام رضا (ع)دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۸۹فرهنگیانسحر رساطلبگیلانرشتناحیه ۱نگاه سبزهیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۹۰دانش آموزانآیدا محمدی سه شنبهگیلانصومعه سرانیلوفراندوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۹۱فرهنگیانزهرا امانیلرستانازنابهاردانشدوره اول متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۲۹۲فرهنگیانمهری ترکاشوندلرستانبروجردترنم ولایتدوره اول متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۹۳فرهنگیانسارا خزائیلرستانبروجردشاهد دخترانهدوره اول متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۹۴دانش آموزانمها طالبیلرستانبروجردفرزانگاندوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۹۵دانش آموزاننسترن مقدسیلرستانبروجردفرزانگاندوره اول متوسطهعلوم انسانی
۲۹۶فرهنگیانطاهره گودرزیلرستانخرم آبادناحیه ۱مدرسه رضواندوره اول متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۲۹۷فرهنگیانمحمدجعفر محمدیلرستانخرم آبادناحیه ۱بحر العلومدوره اول متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۹۸دانش آموزانمریم محمدیلرستانخرم آبادناحیه ۱فرزانگان (د)دوره دوم متوسطهعلوم انسانی
۲۹۹دانش آموزانشقایق صفائی سالاروندلرستاندورودفرشتگان ۱دوره اول متوسطهعلوم انسانی
۳۰۰دانش آموزانکوثر زارعی فیروزیلرستاننورآباد (دلفان)فرزانگاندوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۰۱دانش آموزانآوا سیفلرستاننورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسدوره اول متوسطهنانو فناوری
۳۰۲دانش آموزانزینب غلامی ملک آبادلرستاننورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسدوره اول متوسطهسایر موارد
۳۰۳دانش آموزانستایش فلاحیانلرستاننورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسدوره اول متوسطهآفرینش های هنری
۳۰۴دانش آموزانبیتا کنجوریلرستاننورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسدوره اول متوسطهعلوم میان رشته ای
۳۰۵دانش آموزانسارینا  دادستانلرستان خرم آبادتوحیدابتداییعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۰۶دانش آموزانمائده ذبیح نیامازندرانآملرازیدوره دوم متوسطهنانو فناوری
۳۰۷فرهنگیانطیبه راعیمازندرانآملرازیدوره دوم متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۰۸دانش آموزانمحدثه رئیسی بهانمازندرانآملرازیدوره دوم متوسطهنانو فناوری
۳۰۹دانش آموزانفاطمه صادقیمازندرانآملزینب کبریدوره اول متوسطهریاضی
۳۱۰دانش آموزانفاطمه صادقیمازندرانآملزینب کبریدوره اول متوسطهعلوم رایانه
۳۱۱دانش آموزانسیده فاطمه هاشمیمازندرانآملآیت اله کاشانیدوره اول متوسطهفیزیک
۳۱۲دانش آموزانحمیده پوربخشیانمازندرانآملصدیقه طاهره (س)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۱۳دانش آموزانسیده نساء حسینی گلیردمازندرانآملصدیقه طاهره (س)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۱۴دانش آموزاننیلوفر عباسیمازندرانآملصدیقه طاهره (س)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۱۵دانش آموزاننگار ملاکراتیمازندرانآملصدیقه طاهره (س)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۱۶فرهنگیاننگار فلاحمازندرانآملصدیقه طاهره (س)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۱۷فرهنگیانداود باقری زادمازندرانبابلامام محمدباقر«ع»دوره دوم متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۱۸اولیارضا حبیب پورلداریمازندرانبابلشاهد دخترانهیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۱۹فرهنگیانزهرا قربان نیادلاورمازندرانبابلشفیع زادهدوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۲۰دانش آموزانسیدمسیح مسیح پورعربیمازندرانبابلسرنمونه دولتی بنیاد۱۵خرداددوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۲۱دانش آموزانفاطمه زهرا پروین کلتیمازندرانبهشهرامام حسین (ع)دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۲۲دانش آموزاننگین شیخ حسنیمازندرانتنکابنتیز هوشان فرزانگاندوره اول متوسطهآفرینش های هنری
۳۲۳دانش آموزانروژین ظهیریان مقدممازندرانتنکابنعماد الحکمادوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۲۴فرهنگیاناحمدعلی عباسیمازندرانتنکابنخاتم الانبیاء(ص )هیچکدامبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۲۵دانش آموزانبیتا کاکوئیمازندرانتنکابنتیز هوشان فرزانگاندوره اول متوسطهسایر موارد
۳۲۶دانش آموزانپریسا نوذریمازندرانچالوسمعراجدوره دوم متوسطهعلوم انسانی
۳۲۷دانش آموزانعلیرضا گلدوستمازندرانساریناحیه ۱شهیدبهشتی (سمپاد)دوره دوم متوسطهآفرینش های هنری
۳۲۸فرهنگیانسودابه محبوبی فولادیمازندرانساریناحیه ۲کاردانش حضرت زهرا (س)دوره دوم متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۲۹دانش آموزانشایا یوسفیانمازندرانساریناحیه ۲ابوریحاندوره اول متوسطهسایر موارد
۳۳۰دانش آموزانشایا یوسفیانمازندرانساریناحیه ۲ابوریحاندوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۳۱دانش آموزانیاسمن مولائی قرامازندرانقائم شهرفاطمیهدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۳۲فرهنگیانمریم تقویمازندرانکیاکلامرحوم شهابی (کیاکلا)هیچکدامبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۳۳فرهنگیانمحمدابراهیم یوسفی کوچکسرائیمازندرانکیاکلاشهداء(شیرخوارکلا)هیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۳۴دانش آموزانفاطمه زهرا چهارده بالادهیمازندراننکاءدخترانه شاهددوره دوم متوسطهریاضی
۳۳۵دانش آموزانامیرعباس سهرابی فرمازندراننورتیزهوشان شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهفیزیک
۳۳۶دانش آموزانمحمدعلی طهماسبیمازندراننورتیزهوشان شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۳۷دانش آموزانمهدی فلاحمازندراننورتیزهوشان شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۳۸دانش آموزانمهدی فلاحمازندراننورتیزهوشان شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۳۹دانش آموزانعلیرضا محمودیمازندراننورتیزهوشان شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۴۰دانش آموزانامیرمحمد نادریمازندراننورتیزهوشان شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۴۱دانش آموزانمجید نجفیمازندراننورتیزهوشان شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۴۲دانش آموزانامیرحسین نورزادمازندراننورتیزهوشان شهیدبهشتیدوره اول متوسطهسایر موارد
۳۴۳دانش آموزانفراز نیکپورمازندراننورتیزهوشان شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۴۴دانش آموزانمهدی یونسیمرکزیاراکناحیه ۱شهیدباهنردوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۴۵دانش آموزانعلیرضا جنتیمرکزیخمینشهیدچمراندوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۴۶دانش آموزانمحمدمهدی صمدی نجاتمرکزینوبراندکترحسابیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۴۷دانش آموزانمهلا اسلامیهرمزگانبندرعباسناحیه ۱فرزانگاندوره اول متوسطهسایر موارد
۳۴۸دانش آموزانفریده اکبرپورهرمزگانبندرعباسناحیه ۲زینب کبریدوره دوم متوسطهنانو فناوری
۳۴۹فرهنگیانعصمت باوقارزعمیهرمزگانبندرعباسناحیه ۲نونهالان انقلابهیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۵۰دانش آموزاننجیبه تاساهرمزگانبندرعباسناحیه ۲حضرت سکینه (س)کنارودوره دوم متوسطهفیزیک
۳۵۱دانش آموزانرامان جهانداریهرمزگانبندرعباسناحیه ۲اسدپوردوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۵۲دانش آموزانهستی دهقانیهرمزگانبندرعباسناحیه ۱خلیج فارسدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۵۳دانش آموزانامیرحسین دیوارگرهرمزگانبندرعباسناحیه ۲جامعه الامام الصادق (ع)دوره دوم متوسطهعلوم میان رشته ای
۳۵۴دانش آموزاننازنین صحبتیهرمزگانبندرعباسناحیه ۱خلیج فارسدوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۵۵دانش آموزانسیدماهان طباطبائیهرمزگانبندرعباسناحیه ۱جامعه الصادق ۱دوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۵۶دانش آموزانفاطمه خوری زادههرمزگانبندرلنگهفکریدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۵۷دانش آموزانآیدا اسماعیل پورهرمزگانمینابحضرت فاطمه (س)دوره اول متوسطهریاضی
۳۵۸دانش آموزانفاطمه حدادی گورزانگیهرمزگانمینابنمونه شبانه روزی حضرت خدیجه (س)دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۵۹دانش آموزانرضا حمزه لوئیهمدانسامنشهیدبختیاری ۱دوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۶۰دانش آموزانفائزه خلیلیهمدانفامنیندبیرستان فرزانگاندوره دوم متوسطهفیزیک
۳۶۱فرهنگیانزهرا باباییهمدانکبودرآهنگشهیدسادلجیدوره دوم متوسطهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۶۲دانش آموزانسیده زهرا جعفریهمدانکبودرآهنگشهیدسادلجیدوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۶۳فرهنگیانسیده زهره جعفریهمدانکبودرآهنگشهیدسادلجیدوره دوم متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۶۴دانش آموزاننازیلا حدادیهمدانکبودرآهنگشهیدسادلجیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۶۵دانش آموزانریحانه رضائیهمدانکبودرآهنگفرزانگاندوره اول متوسطهسایر موارد
۳۶۶فرهنگیاننیره سبدیهمدانکبودرآهنگشهیدسادلجیدوره دوم متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۶۷دانش آموزانشقایق شیریهمدانکبودرآهنگشهیدسادلجیدوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۶۸دانش آموزانزهرا شیریهمدانکبودرآهنگشهیدسادلجیدوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۶۹دانش آموزانمعصومه علی کرمیهمدانکبودرآهنگشهیدسادلجیدوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۷۰دانش آموزانهانیه غفاریهمدانکبودرآهنگشهیدسادلجیدوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۷۱دانش آموزانحدیثه غلامی رحیقهمدانکبودرآهنگشهیدسادلجیدوره دوم متوسطهسایر موارد
۳۷۲دانش آموزانسمانه قاسمیهمدانکبودرآهنگفرزانگاندوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۷۳دانش آموزانمهزیار حسینی تبارهمدانملایرنمونه سیفیهدوره دوم متوسطهریاضی
۳۷۴فرهنگیانرحیم شیرزادفرهمدانملایرامام خمینی (ره)دوره دوم متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۷۵فرهنگیانمحمدرضا اسفندیاریهمدانهمدانناحیه ۱کاردانش خرددوره دوم متوسطهبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۷۶دانش آموزانپارسا اولیائیهمدانهمدانناحیه ۲علامه حلی ۲دوره دوم متوسطهعلوم رایانه
۳۷۷دانش آموزانمحمدامین حسنی خصلتهمدانهمدانناحیه ۱دبیرستان علامه حلی (سمپاد)دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۷۸دانش آموزانمحمدحسین رضائیهمدانهمدانناحیه ۲شهیدسید حسن فاضلیاندوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۷۹دانش آموزاننرگس قاسمیهمدانهمدانناحیه ۲شهیدمرضیه خوانساریدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۸۰دانش آموزانمحمدسهیل ملکیهمدانهمدانناحیه ۲شهیدعلیرضاحاجی بابائی ۲دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۸۱دانشگاه فرهنگیانزهرا وزینی راغبهمدانهمداندانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر همدانبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۸۲فرهنگیانحسین ابوئی مهریزییزدمهریزپژوهشسرای دانش آموزی مهریزهیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۸۳فرهنگیانحسین ابوئی مهریزییزدمهریزپژوهشسرای دانش آموزی مهریزهیچکدامبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۸۴دانش آموزانمحمد زارع بیدکییزدمهریزکاشانیدوره دوم متوسطهعلوم میان رشته ای
۳۸۵دانش آموزانزهرا مطهری زادهیزدمهریزحاج حسینعلی محمودیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۸۶دانش آموزانسیدعلی اکبر حیدرییزدمهریزدکتر احمد زارع زاده۱دوره اول متوسطهفیزیک
۳۸۷دانش آموزانمحمدصادق برزگربفروئییزدمیبدشاهدالعلومدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۸۸فرهنگیانطاهره عبدالرضازادهیزدیزدناحیه ۲مهندس مسعود فاتحهیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۸۹دانش آموزانطاها کارگران بافقییزدیزدناحیه ۱ایرانشهردوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۹۰دانش آموزانمهرداد میرشمسی اردکانییزدیزدناحیه ۱رمضانخانیدوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۹۱فرهنگیانجواد امانیلرستانازناشهدای آشورآبادهیچکدامبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…


ایده های گروهی


ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیاستانشهرمنطقهمدرسهدوره تحصیلیمحور علمی
۱دانش آموزانامیر خدادادی چمگردانی
فرشاد نایب زاده
مهرشاد صادقی زفره
اصفهاناصفهانناحیه ۱فنی ابوذر۱دوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲دانش آموزانمحدثه آقابابائی پور
رویا پورمحموداملشی
 
البرزکرجناحیه ۱فرزانگان ۱دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳دانش آموزانثمین کرمی اوچبلاغ
روژینا تیموری
 
البرزکرجناحیه ۱سلالهدوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴دانش آموزانسلوا طاهری اسفنجانی
هدیه کرمانی
 
آذربایجان شرقیتبریزناحیه ۳نابغهدوره دوم متوسطهنانو فناوری
۵دانش آموزانصبا عرب نژاد
فاطمه حسین زاده خانکاهی
 
آذربایجان غربیسلماسفرزانگاندوره دوم متوسطهنانو فناوری
۶دانش آموزانمسعود مرادزاده خیاوی
امین اکبری سوره
 
آذربایجان غربیسلماسشهید بهشتیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷دانش آموزاندانیال امانی شیراز
ماهان مرزبان
سینا فاطمی
تهرانتهرانمنطقه ۵سماءدوره دوم متوسطهنانو فناوری
۸دانش آموزانمریم بهرامی
مبینا اسلامی قاراب
 
تهرانتهرانمنطقه ۱۰هاجردوره اول متوسطهعلوم انسانی
۹دانش آموزانریحانه حاتم خانی
فاطمه فرخی
 
تهرانتهرانمنطقه ۷فرزانگان ۸دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۰دانش آموزانفاطمه دریابیگی
آرینا دمنابی اصل
نیلوفر رهگذرآبادی
تهرانتهرانمنطقه ۲فرزانگان ۷دوره دوم متوسطهعلوم انسانی
۱۱دانش آموزانریحانه سلیمان زاده
پانیذسادات موسوی
ستایش سلطانی
تهرانتهرانمنطقه ۷فرزانگان ۸دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۲دانش آموزانفاطمه سادات موسوی دره اهوازی
سوین حسین خانی
زهرا عباسی صفاجو
تهرانتهرانمنطقه ۲فرزانگان ۷دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۳دانش آموزانسینا میرچی
امیرحسین مجیدی
 
تهرانتهرانمنطقه ۵سما ۴دوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۴دانش آموزانامیرمهدی ابراهیمی
احسان ابراهیمی
محمد قاسمعلی خیرآبادی
تهران (شهرستانها)رودهنشهیدبهشتیدوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۵دانش آموزانسیدمحمدصادق حسینی کالج
ماهان رمضانی
سامان دانشی
تهران (شهرستانها)رودهنشهیدبهشتیدوره دوم متوسطهسایر موارد
۱۶دانش آموزانمبینا خان زاده
زهرا نوروزی
 
تهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)دوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۷دانش آموزاندینا داورزنی
پریا برزگر
شیما خزائی
تهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲میرداماد ۱دوره اول متوسطهشیمی
۱۸دانش آموزانفاطمه زهره وند
مهشید حاج عابدی
 
تهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲میرداماد تهراندوره دوم متوسطهعلوم میان رشته ای
۱۹دانش آموزانپارسا صدیق سرچشمه
سیدمحمدحسین احمدی
حسین قلیزاده جن قشلاقی
تهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۰دانش آموزانپرهام فتحعلی
پدرام فتحعلی
 
تهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیدوره دوم متوسطهنانو فناوری
۲۱دانش آموزانمحمد فدوی نیا
علی فدوی نیا
فاطمه فدوی نیا
تهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲حکمتدوره دوم متوسطهسایر موارد
۲۲دانش آموزانمحمد فدوی نیا
فاطمه فدوی نیا
علی فدوی نیا
تهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲حکمتدوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۳دانش آموزانکیانا قرت بیگلو
نگار یوسفی
 
تهران (شهرستانها)شهرریناحیه ۲میرداماد ۱دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۴دانش آموزانهستی شریفی
ترنم حسین زاده
 
خوزستانماهشهرمکتب الزهرا (س)دوره دوم متوسطهسایر موارد
۲۵دانش آموزانریحانه جواب ور
نیلوفر یوسفی
 
خوزستانمسجدسلیمانشاهددوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۶دانش آموزاننجمه جوکاربرایجانی
زینب زارع
 
فارسخفرنرجسدوره اول متوسطهسایر موارد
۲۷دانش آموزانریحانه حسینی نژاد
حنانه حسینی نژاد
 
فارسشیرازناحیه ۳فرزانگان ۳دوره دوم متوسطهسایر موارد
۲۸دانش آموزانحنانه حسینی نژاد
ریحانه حسینی نژاد
 
فارسشیرازناحیه ۳فرزانگان ۳دوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۹دانش آموزاننرگس یعقوبی
یاسمن وصالی
 
فارسشیرازناحیه ۲فرزانگاندوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۰دانش آموزانسماء سلجوقی
نیلوفر بهرامی
 
کرمانبافتهدفدوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۱دانش آموزانروح الله ایزدپناه
امیرعباس پورفولادی
 
کرمانبردسیرشهیدکلانتریدوره اول متوسطهعلوم میان رشته ای
۳۲دانش آموزانفاطمه اسدآبادی
مهشید تبریزی
 
کرمانبمشاهددخترانهدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۳دانش آموزاناسما بنی اسدی
فاطمه الزهرا جعفری راد
 
کرمانبمفرزانگاندوره اول متوسطهسایر موارد
۳۴دانش آموزانتینا سپنجی بابکی
زینب نازلی
 
کرمانبمفرزانگاندوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۵دانش آموزانیاسین سرحدی زاده
علی صدیقی
 
کرمانبمشاهددوره دوم متوسطهریاضی
۳۶دانش آموزانامیرارشیا عربی بم
امان الله دانش یار
 
کرمانبمنمونه دولتی فردوسیدوره دوم متوسطهنانو فناوری
۳۷دانش آموزانمعصومه سالاری
فاطمه سالاری
 
کرمانجیرفتفرهیختگاندوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۸دانش آموزانآیناز کارگرقنات النوجی
هانیه خورسندی
 
کرمانشهربابکشهیدخدادادیان ۱دوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۹دانش آموزانفاطمه زهرا صالحی نسب
مبینا رسائی
 
کرمانکرمانناحیه ۲توحیددوره اول متوسطهسایر موارد
۴۰دانش آموزانزهرا چمانی
فاطمه دیناری نژاد
 
کرمانکهنوجفرزانگاندوره دوم متوسطهشیمی
۴۱دانش آموزانمحمدسام میرزائی بادیزی
یاسین سرحدی زاده
 
کرمانبمخاتم الانبیادوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۲دانش آموزانسینا صحرائی
مازیار بشیری
 
کرمانشاهسنقرکلیاییامیر پاکبردوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۳دانش آموزانهادی انبازپور
احمدرضا انصاری
 
کهگیلویه و بویراحمدگچسارانشهیدبهشتیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۴دانش آموزانرحیمه ایشانی
انیسه سارلی
 
گلستانگنبدکاووسصدیقه کبریدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۵دانش آموزانسما قره مشگ غراوی
فاطمه قلیزاده مقدم ناوخ
 
گلستانگنبدکاووسشمیم علمدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۶دانش آموزانمهرسا گودرزی
آیسان حیدریان
 
لرستانبروجردشاهد دخترانهدوره اول متوسطهعلوم انسانی
۴۷دانش آموزانریحانه ولی پوری گودرزی
بهشت حاتمی
 
لرستانبروجردفرزانگاندوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۸دانش آموزانریحانه ولی پوری گودرزی
بهشت حاتمی
پانیذ جلائی فر
لرستانبروجردفرزانگاندوره اول متوسطهسایر موارد
۴۹دانش آموزانعلی طافی
کیان آسترکی
 
لرستاندورودشهیدبهشتیدوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۰دانش آموزانمارال خزائی راد
مریم زارع
فاطمه گودرزیان
مازندرانآملآفرینشدوره اول متوسطهسایر موارد
۵۱دانش آموزانبهار منتظری
هستی هاشم پوربلترک
 
مازندرانتنکابنتیزهوشان فرزانگاندوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۲دانش آموزانآناهیتا  طهماسبی
مریم  طهماسبی
 
چهارمحال و بختیاریلردگانمنجر هوئی طوئیدوره دوم متوسطه علوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۳دانش آموزانعلیرضا جنتی
رضا فرخ روز
 
مرکزیخمینشهیدچمراندوره دوم متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۴دانش آموزانهانیه جورکش
صدف کلانتری
 
هرمزگانجاسکعترتدوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۵دانش آموزانسعیده ربیعی نیازی
الهام سیاحت هاشمی
 
همدانقروه درجزینراهیان کوثردوره اول متوسطهعلوم میان رشته ای
۵۶دانش آموزانمحمد مستقیمی
محمدماهان مرادی
 
همدانهمدانناحیه ۲علامه حلیدوره اول متوسطهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۷دانش آموزانامیرحسین حجاری مهریزی
محمدمعراج میروکیلی مهریز
 
یزدمهریزمجتمع سید الشهدادوره اول متوسطهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۸دانش آموزانسعید غنی پورمیبدی
محمدجواد فلاح مهرجردی
 
یزدمیبدشهیدرحیمی فردوره دوم متوسطهنانو فناوری
۶۰دانش آموزانمحمد محمدی
علی صادقی
لرستانالشترهنرستان فنی شهید مطهریعلوم میان رشته ای
۶۱دانش آموزانمجید امینیان
مهرشاد دادی دهنوی
کرمانبمعلامه حلیدوره دوم متوسطهعلوم زیستی، پزشکی، محیط زیست


بخش بین الملل


ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیکشورشهرمحور علمی
۱دانش آموزانمعصومه حبیبیارمنستانایروانسایر موارد
۲دانش آموزانمحمد محمدیامارات عربی متحدهدوبیآفرینش های هنری
۳فرهنگیانابوالحسن ریاحیپاکستاناسلام ابادبهبود محتوای آموزشی درسی
۴دانش آموزانهستی محمدی اشرف ابادیتاجیکستاندوشنبهعلوم زیستی ، پزشکی و محیط زیست
۵دانش آموزانفاطمه مصدقیان پورترکیهاستانبولعلوم زیستی ، پزشکی و محیط زیست
۶دانش آموزانحنان افرازندهکویتحولیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۷دانش آموزاننور آلبوصبیحکویتکویتفیزیک
۸فرهنگیانبهاره بهنامهکویتفروانیهآفرینش های هنری
۹دانش آموزانمحمد زمانیکویتکویتعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۰ دانش آموزاندیبا مشیدیچینگوانجوعلوم فنی و مهندسی و فناوری


محور مشترک “دومین جشنواره ملی آب برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست” و “جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی”


ردیفنام و نام خانوادگیاستانشهرمنطقهمحور علمی
۱زهرا مهدی خانی
هرمزگانبندرعباسعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲محمد پارسا   ادیبی
محمد متین سرحدی 
کرمانشاهسنقر و کلیاییعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳فاطمه صیقلی
کیمیا عفتی 
البرزکرجعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴ستایش مصلحیان
غزل پیرعلی 
البرزکرج ناحیه  4علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵مجتبی  زارع
 
تهرانتهرانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶کیمیا  فخری
 
کرمانشاهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷میلاد محمدی
 
قزوینقزوینعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۸سید جواد حبیبی جزین
فاطمه علیپور شالیها 
قزوینقزوینعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹ مقداد پیرصاحب
پرستو ستاره
هیوا حسینی
کرمانشاهکرمانشاهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست✨ تبریک به عزیزان و دبیران و اولیای گرامی آنان✨


⭕️ نتایج مرحله سوم داوری (مرحله نهایی) زمان برگزاری اختتامیه اعلام خواهد شد.⭕️


اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره

⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی‌⭕️

۱۴ پاسخ به "پذیرفته شدگان مرحله دوم داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی"

 1. سلام و عرض ادب خدمت و خدا قوت به همه دست اندرکاران محترم جشنواره
  تاریخ اختتامیه کی هست؟
  و اینکه مرحله اول در چه سطحی بوده؟ مرحله دوم و سوم هر کدام در چه سطحی هستند؟
  آیا بر اساس مقاطع تحصیلی و گروهی داوری می گردد؟

 2. با سلام
  بخش بین الملل در مرحله دوم منتخب نداشته یا هنوز اعلام نشده

 3. سلام
  یه توضیح درباره بخش بین‌الملل میدین
  و اینکه چگونه اسامی برندگان بخش بین‌الملل رو ببینیم؟

 4. امیرحسین ذوالفقاری۱۲ بهمن ۱۳۹۹ از ۱۱:۳۰ ب٫ظپاسخ

  سلان و عرض ادب
  من میخوام محور جشنوارم رو تغییر بدم … باید چیکار بکنم ؟ البته من محور سایر موارد رو انتخاب کردم ولی در محور سواد مالی درک بالاتری ازش خواهد شد ….

 5. امیرحسین ذوالفقاری۱۳ بهمن ۱۳۹۹ از ۹:۰۸ ق٫ظپاسخ

  شرمنده زمان اختتامیه حدودا کی هست ؟ فقط برنده های نهایی حضور دارند یا افراد همین لیست ؟ چون به نظرم بهتره یه دیدار حضوری و فضایی مثل کنفرانس باشه …

 6. من ایدم در مرحله اول جشنواره اومد بالا اما هیچکس بهم نگفت باید چیکار کنم، آیا نفراتی که در مرحله سوم قبول شدن کاری انجام دادن؟

 7. سلام. یه مسابقه هم با عنوان “تولد یک ایده ” برگزار کردید با عبارت چی میشد اگه؟
  بچه ها باید فیلم هاشون رو می فرستادند.
  متاسفانه بعد از گذشت چند ماه هنوز هیچ خبری از اعلام نتایجش نشده.
  پیگیری کنید و اعلام نتایج کنید چون اینجوری ضمن بدقولی ، باعث بی انگیزگی شرکت کنندگان میشه

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی محفوظ است