• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسامی برگزیدگان مرحله اول شهرستان های تهران


مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور پایان یافت.

ایده های انفرادی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانفاطمه پایداراسلام شهرفرزانگانفیزیک
۲دانش آموزانهانیه حبیبی رجلاسلام شهرفرزانگانفیزیک
۳دانش آموزانآیدا عباسیاسلام شهرفرزانگانفیزیک
۴دانش آموزانکیمیا صبری چچکلواسلام شهرفرزانگانفیزیک
۵دانش آموزانشیوا کبودونداسلام شهرفرزانگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۶دانش آموزانعلی فرحزادیبهارستان ۱دکترجعفر شهیدیفیزیک
۷دانش آموزانعلی فرحزادیبهارستان ۱دکترجعفر شهیدیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۸دانش آموزانرقیه سادات جلالپوربهارستان ۲سپاهانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹فرهنگیانسحر کیانی ده کیانبهارستان ۲سپاهانبهبود محتوای آموزشی درسی
۱۰دانش آموزانمهسا بیضائی جویباریپاکدشتشیخ مفیدعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۱دانش آموزانمجتبی جعفری مشکولپاکدشتحمیداسماعیل زادهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۲دانش آموزانمرتضی جعفری مشکولپاکدشتملاصدراعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۳دانش آموزانحدیث جوشنیپاکدشتمرضیه (س)فیزیک
۱۴اولیامائده سرخیپاکدشتمهدیهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۵دانش آموزانفرزان فرهمندنیاپاکدشتنور ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۶دانش آموزانسبحان کرمانشاهیپاکدشتنور ۱علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۷دانش آموزانمریم سادات موسوی اخترپورپاکدشتالغدیرعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۸فرهنگیانمحبوبه نعمتی سرخیپاکدشتخوارزمی ۲بهبود محتوای آموزشی درسی
۱۹دانش آموزانمریم سادات موسوی اخترپورپاکدشتالغدیرعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۰فرهنگیانحسین عبدلیپردیسوحدتبهبود محتوای آموزشی درسی
۲۱فرهنگیانبیتا صبری رزمچهاردانگهامیدآینده ۱بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۲دانش آموزانعرشیا بام زدرودهنشهیدبهشتیسایر موارد
۲۳دانش آموزانآرین بساطی ضرونرودهنشهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۴دانش آموزانپارسا بشارتی برسریرودهنشهیدبهشتیسایر موارد
۲۵دانش آموزانپارسا تقی منتقمیرودهنشهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۶دانش آموزانعلیرضا خیری قلیانلورودهنشهیدبهشتینانو فناوری
۲۷دانش آموزانعلیرضا خیری قلیانلورودهنشهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۸دانش آموزانامین درفکیرودهنشهیدبهشتیفیزیک
۲۹دانش آموزانماهان دهقانیرودهنشهیدبهشتیسایر موارد
۳۰دانش آموزانمحمدمهدی دوستیرودهنشهیدبهشتیعلوم میان رشته ای
۳۱دانش آموزانمحمدجواد سعیدی خسروآبادیرودهنشهیدبهشتینانو فناوری
۳۲دانش آموزاناحمدعلی شاکریرودهنشهیدبهشتیفیزیک
۳۳دانش آموزانمیرمحمدامین شمسرودهنشهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۴دانش آموزانالبرز عباس نژادرودهنشهیدبهشتیفیزیک
۳۵دانش آموزانپدرام عقیقیرودهنشهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۶دانش آموزانآتمین فروزانرودهنشهیدبهشتیعلوم رایانه
۳۷دانش آموزانمحمدحسین فیضیرودهنشهیدبهشتیفیزیک
۳۸دانش آموزانآریو کچوئیان جعفریرودهنشهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۹دانش آموزانآریو کچوئیان جعفریرودهنشهیدبهشتیسایر موارد
۴۰دانش آموزانسجاد گوارارودهنشهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۱دانش آموزانآریا محققرودهنشهیدبهشتیسایر موارد
۴۲دانش آموزانمحمد محمدی ازندریانیرودهنشهیدبهشتیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۳دانش آموزانعلیرضا موسوی کیارودهنشهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۴دانش آموزانامیرمهیار باقریرودهنشهیدبهشتیسایر موارد
۴۵دانش آموزانپارسا تقی منتقمیرودهنشهیدبهشتیسایر موارد
۴۶دانش آموزانآرمین حسینقلی تباربائیرودهنشهیدبهشتیسایر موارد
۴۷دانش آموزانآرمین حسینقلی تباربائیرودهنشهیدبهشتیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۸دانش آموزانمحمدطاها طیبیرودهنشهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۹دانش آموزانمهدیه علی مددیشهرریناحیه ۲آرمیتامصلی نژادفیزیک
۵۰دانش آموزانمحمدجواد شوریدهشهرریناحیه ۲بحرالعلومسایر موارد
۵۱دانش آموزانسیدمحمدحسین احمدیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم رایانه
۵۲دانش آموزاندانیال احمدیانشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیسایر موارد
۵۳دانش آموزانابوالفضل اصغرپورشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۴دانش آموزانابوالفضل اصغرپورشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیسایر موارد
۵۵دانش آموزانمحمد یزدانیشهرریناحیه ۲حکمتفیزیک
۵۶دانش آموزانمهدیه اثنی عشریشهرریناحیه ۲عاشوراعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۷دانش آموزانزهرا ارمکانشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۵۸دانش آموزانغزال افراسیابیشهرریناحیه ۲عاشوراشیمی
۵۹دانش آموزاننغمه امیری نیاشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۶۰دانش آموزانعطیه آدینهشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۶۱دانش آموزانآتنا پیریشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۶۲دانش آموزانصادق باقریان جهان آبادشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۳دانش آموزانزینب تاجیکشهرریناحیه ۲عاشوراآفرینش های هنری
۶۴دانش آموزانمبینا تاجیک ایجدانشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۶۵دانش آموزانزهرا تاجیک حسین آبادیشهرریناحیه ۲عاشورافیزیک
۶۶دانش آموزانزهرا ترکاشوندشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۶۷دانش آموزانفاطمه جعفری کسبیشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۶۸دانش آموزانسپیده سادات حسینیشهرریناحیه ۲عاشوراعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۹دانش آموزانسحر حیدریشهرریناحیه ۲عاشوراعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷۰دانش آموزانعطیه رامشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۷۱دانش آموزانمحمدامین پاکدل سیگاسریشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیفیزیک
۷۲دانش آموزانحنانه ربیع پوراردستانیشهرریناحیه ۲عاشوراعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷۳دانش آموزانزهرا رسولی کارگرشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۷۴دانش آموزانسارا سردارلنجوانشهرریناحیه ۲عاشوراآفرینش های هنری
۷۵دانش آموزانمریم شکوهی فردشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۷۶دانش آموزانحنانه صادقیشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۷۷دانش آموزانمریم صراف خصالشهرریناحیه ۲عاشورافیزیک
۷۸دانش آموزانملیکا عربیشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۷۹دانش آموزانزینب عظیمی کندهشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۸۰دانش آموزانزهرا علینقی زاده اردستانیشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۸۱دانش آموزانمحمدپرهام جعفریشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیسایر موارد
۸۲دانش آموزانملیکا فرجاداصلشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۸۳دانش آموزانعرفان حبیبی زادهشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیفیزیک
۸۴دانش آموزانعرفان حبیبی زادهشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۸۵دانش آموزانسهیل حسن لوشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۸۶دانش آموزانسهیل حسن لوشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیسواد مالی و اقتصادی
۸۷دانش آموزانفاطمه فرخیشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۸۸دانش آموزانمهسا فرشتهشهرریناحیه ۲عاشوراعلوم میان رشته ای
۸۹دانش آموزانمریم فیروزآبادیشهرریناحیه ۲عاشوراعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹۰دانش آموزانصبا قربانیشهرریناحیه ۲عاشورافیزیک
۹۱دانش آموزانمحمدپارسا خالقیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیآفرینش های هنری
۹۲دانش آموزانفاطمه کریمیشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۹۳دانش آموزانهدیه محمدیشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۹۴دانش آموزانطاهره محمدیشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۹۵دانش آموزانسارا محمدی کهنموئیشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۹۶دانش آموزانحانیه مقدمشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۹۷دانش آموزانصبا نیک پیشهرریناحیه ۲عاشوراعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹۸دانش آموزانمرضیه ورانشهرریناحیه ۲عاشوراریاضی
۹۹دانش آموزاننگین یوسفیانشهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۱۰۰دانش آموزانمحمد دستانشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم رایانه
۱۰۱دانش آموزانساغر اصلانیشهرریناحیه ۲عاشوراعلوم انسانی
۱۰۲دانش آموزانمهسا آقابزرگیشهرریناحیه ۲عاشوراعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۰۳دانش آموزانآتنا حاجی پورعلی آبادیشهرریناحیه ۲عاشوراعلوم انسانی
۱۰۴دانش آموزانفاطمه حسنوندشهرریناحیه ۲عاشوراعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۰۵دانش آموزانآیدا روحیشهرریناحیه ۲عاشوراعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۰۶دانش آموزانفرزانه السادات طباطبائی مقدمشهرریناحیه ۲عاشوراعلوم انسانی
۱۰۷دانش آموزانمحمدمهدی رضائی امینشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیفیزیک
۱۰۸دانش آموزانمحمدمهدی رضائی امینشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۰۹دانش آموزانصبا ابراهیم زاده میابشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۱۰دانش آموزانمحمدصدرا رهسپارشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۱۱دانش آموزانفاطمه احمدیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)فیزیک
۱۱۲دانش آموزانفاطمه اصفهانیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۱۳دانش آموزانمهشید آق ساقلوشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۱۴دانش آموزانزینب آقامیرزاشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)فیزیک
۱۱۵دانش آموزانفرزانه باهنرشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۱۶دانش آموزانسارا بنیادیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۱۷دانش آموزانعلی سبزه وندشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیفیزیک
۱۱۸دانش آموزانسارا سروریانشهرریناحیه ۱حدیث کساءعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۱۹دانش آموزانتینا پیرمرادیانشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۲۰دانش آموزانفاطمه ترکاشوندشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۲۱دانش آموزانمهسا ترکمانشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۲۲دانش آموزانعلیرضا سوزلوشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیفیزیک
۱۲۳دانش آموزانآرمین شریفی پورشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۲۴دانش آموزانهانیه ترکمان پریشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۲۵دانش آموزانپرنیا حیدری دهوئیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)فیزیک
۱۲۶دانش آموزانشکیبا خانیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۲۷دانش آموزاننفیسه خداپرست اردلانیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۲۸دانش آموزانریحانه خدایاریشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)فیزیک
۱۲۹دانش آموزانفرشته خدایاری ده نائینیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۳۰دانش آموزانریحانه خلیلی ثمرینشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)فیزیک
۱۳۱دانش آموزانفاطمه دانیالیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۳۲دانش آموزانفاطمه دلاورشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۳۳دانش آموزانزینب رحمان پورلنجوانیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)فیزیک
۱۳۴دانش آموزانپارسا صدیق سرچشمهشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیسایر موارد
۱۳۵دانش آموزانمهرنوش رضاعلیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۳۶دانش آموزانملیکا زارعیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)شیمی
۱۳۷دانش آموزانملیکا زمانیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)نانو فناوری
۱۳۸دانش آموزانملیکا زمانیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۳۹دانش آموزانهدیه زهرابیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۴۰دانش آموزانهدیه زهرابیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سواد مالی و اقتصادی
۱۴۱دانش آموزانمحدثه زینلی خوندابیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)فیزیک
۱۴۲دانش آموزانعلیرضا علی بیگی بنیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیسایر موارد
۱۴۳دانش آموزانزهرا سقرجوقی فراهانیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۴۴دانش آموزاننگار سلیمیانشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۴۵دانش آموزانپدرام فتحعلیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیسایر موارد
۱۴۶دانش آموزاننرگس سمائیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۴۷دانش آموزاننازنین شفیعیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۴۸دانش آموزاننرگس شقاقی افضلیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۴۹دانش آموزانبهراد فرجی گلشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۵۰دانش آموزانمائده شکریشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۵۱دانش آموزانعسل شکوهی فرشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۵۲دانش آموزانفرزاد فرهمندشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیسواد مالی و اقتصادی
۱۵۳دانش آموزانزهرا صداقتشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۵۴دانش آموزانایلیا فیضیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۵۵دانش آموزانامیرعلی قاسمیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیسایر موارد
۱۵۶دانش آموزانعرفان قرآنیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۵۷دانش آموزانمهرانه صفرپورشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۵۸دانش آموزانمهدیه سادات علوی نوش آبادیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۵۹دانش آموزانحسین قلیزاده جن قشلاقیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیفیزیک
۱۶۰دانش آموزانمطهره محسنیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۶۱دانش آموزانمحمدمهدی مبینیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۶۲دانش آموزانمحمدمهدی مبینیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیسایر موارد
۱۶۳دانش آموزانسارا محسنی سه دهشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)فیزیک
۱۶۴دانش آموزانسارا محسنی سه دهشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۶۵دانش آموزانسارا محمدیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۶۶دانش آموزانصبا محمدی قبچاقشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)آفرینش های هنری
۱۶۷دانش آموزانملیکا محمدی یزدیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)نانو فناوری
۱۶۸دانش آموزانملیکا محمدی یزدیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)شیمی
۱۶۹دانش آموزانحنانه مروتشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)نانو فناوری
۱۷۰دانش آموزانپرنیا مشهدی میقانیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۷۱دانش آموزانیگانه مظاهریشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۷۲دانش آموزانیگانه مظاهریشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۷۳دانش آموزانیگانه مظاهریشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)آفرینش های هنری
۱۷۴دانش آموزانمهدیه میراحمدیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)نانو فناوری
۱۷۵دانش آموزانکیمیا میررستمی گودریشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)نانو فناوری
۱۷۶دانش آموزانزهرا میرزاخانیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۷۷دانش آموزانزهرا میرزاخانیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۷۸دانش آموزانفاطمه سادات میرقربانیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۷۹دانش آموزاننرگس ناصرپورفریورشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم انسانی
۱۸۰دانش آموزاننرگس سادات نظیریشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۸۱دانش آموزانمیرحسام موسویشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیصنعت بیمه
۱۸۲دانش آموزانفاطمه هزارجریبیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)ریاضی
۱۸۳دانش آموزانسحر احراریشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۸۴دانش آموزانملیکا احمدنژادشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)فیزیک
۱۸۵دانش آموزانمهدیس احمدیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۸۶دانش آموزانحسین میرزائیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۸۷دانش آموزانهانیه ترکمان پریشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۸۸دانش آموزانمهراناسادات حسینیشهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)شیمی
۱۸۹دانش آموزانرضا ناصرزادهشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۹۰دانش آموزانرضا ناصرزادهشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیسایر موارد
۱۹۱دانش آموزانابوالفضل نصراله ئیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتینانو فناوری
۱۹۲دانش آموزانفاطمه بفرشهرریناحیه ۲میرداماد ۱شیمی
۱۹۳دانش آموزانمریم بهارمستشهرریناحیه ۲میرداماد تهرانشیمی
۱۹۴دانش آموزانمحمدامین بهروزیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیسایر موارد
۱۹۵دانش آموزانعسل رمضیشهرریناحیه ۲میرداماد تهرانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۹۶دانش آموزانعلی سبزه وندشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیریاضی
۱۹۷دانش آموزانفاطمه منصوری نسبشهرریناحیه ۲میرداماد تهراننانو فناوری
۱۹۸دانش آموزانایلیا فیضیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۹۹دانش آموزانابوالفضل کثیری فرشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیسایر موارد
۲۰۰دانش آموزانابوالفضل نصراله ئیشهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۰۱دانش آموزانرها  طیبیشهرریمیردامادعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۰۲دانش آموزانمحمدرضا اسدیشهرقدسملاصدراعلوم رایانه
۲۰۳دانش آموزانسونیا الماسیشهرقدسایثارسایر موارد
۲۰۴دانش آموزانعباس صادقی محبوبشهرقدسعلوی ۱علوم میان رشته ای
۲۰۵دانش آموزانعاطفه کاظمیشهریاردبیرستان دین ودانشآفرینش های هنری
۲۰۶دانش آموزانعاطفه کاظمیشهریاردبیرستان دین ودانشسایر موارد
۲۰۷فرهنگیانمهتاب شعبانیشهریارنرگسبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۰۸فرهنگیانصدیقه غلامیفشافویهشهیدان قمیبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۰۹فرهنگیانفرشته فتحی پورفشافویهاندیشهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۱۰فرهنگیانمریم فلک دوستفشافویهریحانه النبیبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۱۱فرهنگیانالهه سادات میرحسینیفشافویهریحانه النبیبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۱۲اولیاارغوان سادات سماییفشافویهشهیدان قمیبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۱۳فرهنگیانمعصومه ابوالحسنی شلمانیقرچکستایشبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۱۴دانش آموزانمهدیه فعله گریقرچکفرهنگعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۱۵فرهنگیانفریده فیروزیقرچکمطهرهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۱۶دانش آموزانمهدی تاجیکیکهریزکنورالهدیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۱۷دانش آموزانملیکا رشیدیکهریزکشهیدی ۱آفرینش های هنری
۲۱۸دانش آموزانملیکا رشیدیکهریزکشهیدی ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۱۹دانش آموزانملیکا رشیدیکهریزکشهیدی ۱علوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۲۰دانش آموزانمهدیه طلوعی زیریکهریزکشهیدی ۱نانو فناوری
۲۲۱دانش آموزاننگین باروتکوبیانملاردشهیدهمت (مت _دخ)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۲۲دانش آموزانستاره عزیزی اولی قشلاقیملاردفرزانگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۲۳فرهنگیاناشرف خمسهورامینمحدثهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۲۴دانش آموزانمحمدمتین قاسمیورامینشهیدستاریسایر موارد
۲۲۵دانش آموزانمهدیس فرزادیشهرریناحیه ۲میردامادعلوم فنی و مهندسی و فناوریایده های گروهی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانالهه جعفری سوطی
ندا قاسم خانلوصومعه
بهارستان ۲سپاهانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲دانش آموزانمائده مجیدی مجد
ریحانه اسدی جلیسه
پاکدشتالغدیرسایر موارد
۳دانش آموزانعلی امینی
پارسا نظری
رودهنشهیدبهشتیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴دانش آموزانپارسا حقانی
وحید نظیری
رودهنشهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵دانش آموزانمحمدرضا خزائی پول
محمدامین فلاح کتی لته
رودهنشهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۶دانش آموزانامین شهبازی دهنده
محمدمهدی زارعی
رودهنشهیدبهشتیفیزیک
۷دانش آموزانمحمد قاسمی
آرین صداقت فر
رودهنشهیدبهشتیسایر موارد
۸دانش آموزانسیدمحمدصادق حسینی کالج
ماهان رمضانی
سامان دانشی
رودهنشهیدبهشتیسایر موارد
۹دانش آموزانبردیا سرشته داری
ایلیا حسین شرقی
امیرحسین صادقی
رودهنشهیدبهشتیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۰دانش آموزانبردیا سرشته داری
ایلیا حسین شرقی
امیرحسین صادقی
رودهنشهیدبهشتیسایر موارد
۱۱دانش آموزانشهبد حیدری
سیدیاسین حسینی
امیر باقری
رودهنشهیدبهشتیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۲دانش آموزانمبینا نوروززادیان
حنانه اکبری گلستان
شهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۱۳دانش آموزانمحمدصدرا رهسپار
اهورا محمدظاهری
شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیریاضی
۱۴دانش آموزانشیما پارسانیا
شیلا پارسانیا
شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)سایر موارد
۱۵دانش آموزانشیما پارسانیا
شیلا پارسانیا
شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۶دانش آموزانمبینا خان زاده
زهرا نوروزی
شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۷دانش آموزانپرهام فتحعلی
پدرام فتحعلی
شهرریناحیه ۱شهیدبهشتینانو فناوری
۱۸دانش آموزانکیمیا صحرائی
تینا نبی
شهرریناحیه ۲مرکز آموزشی زینب (س)فیزیک
۱۹دانش آموزاناهورا محمدظاهری
محمدصدرا رهسپار
شهرریناحیه ۱شهیدبهشتینانو فناوری
۲۰دانش آموزاننادیا بیگدلی
فاطمه عشقی قهدریجانی
شهرریناحیه ۲میرداماد ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۱دانش آموزانرقیه شکری فرد
فاطمه بفر
شهرریناحیه ۲میرداماد ۱شیمی
۲۲دانش آموزانکیانا قرت بیگلو
نگار یوسفی
شهرریناحیه ۲میرداماد ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۳دانش آموزانبهاره نادری
زهرا سالارمقدم
شهرریناحیه ۲میرداماد ۱آفرینش های هنری
۲۴دانش آموزانسارا خواجه رئوف
هانیه عابدینی
شهرریناحیه ۲میرداماد تهرانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۵دانش آموزانفاطمه زهره وند
مهشید حاج عابدی
شهرریناحیه ۲میرداماد تهرانعلوم میان رشته ای
۲۶دانش آموزانفاطمه عباسی
مهدیه یوسفیان
شهرریناحیه ۲میرداماد تهرانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۷دانش آموزانمرجان السادات فیروزآبادی
ملیکا نظری
شهرریناحیه ۲میرداماد تهرانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۸دانش آموزانرومینا مقدم
تاراسادات میری صاحب آبادی
شهرریناحیه ۲میرداماد تهراننانو فناوری
۲۹دانش آموزانعلی سبزه وند
امیرعلی پازکی انزهائی
شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۰دانش آموزانمحمد فدوی نیا
علی فدوی نیا
فاطمه فدوی نیا
شهرریناحیه ۲حکمتعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۱دانش آموزانمحمد فدوی نیا
علی فدوی نیا
فاطمه فدوی نیا
شهرریناحیه ۲حکمتسایر موارد
۳۲دانش آموزانزهرا عظیمی نژاد
حانیه حیدرعلی فرد
زهراسادات مرتضی پور
شهرریناحیه ۲عاشوراسایر موارد
۳۳دانش آموزانپارسا صدیق سرچشمه
سیدمحمدحسین احمدی
حسین قلیزاده جن قشلاقی
شهرریناحیه ۱شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۴دانش آموزانامیررضا بروجردی نژاد
علیرضا اسمعیل نژادربطی
امیررضا اسمعیل نژادربطی
شهرریناحیه ۲میردامادعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۵دانش آموزانآنیا آب نیکی
سارا نوری
کیمیا احمدی پور
شهرریناحیه ۲میرداماد ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۶دانش آموزانمعصومه پیری
الینا فاطمی سیدبیگلو
الهه جهانگیرپریخانی
شهرریناحیه ۲میرداماد ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۷دانش آموزانفاطمه حیدری
عطیه نهیبی
بهار مولائی
شهرریناحیه ۲میرداماد ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۸دانش آموزاندینا داورزنی
پریا برزگر
شیما خزائی
شهرریناحیه ۲میرداماد ۱شیمی
۳۹دانش آموزانمبینا شعبانعلی
زهرا قنبری
مبینا داوری اردستانی
شهرریناحیه ۲میرداماد ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۰دانش آموزاننگار یوسفی
کیانا قرت بیگلو
سما احسانی آذری
شهرریناحیه ۲میرداماد ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۱دانش آموزانملیکا اکبری نسب
متینا عروجی
سونیا مولائی
شهریارعزیزاله پزشکیعلوم انسانی
✨ تبریک به عزیزان و دبیران و اولیای گرامی آنان

✅ باسپاس ویژه از زحمات کارشناسان پژوهش سراهای استان، مدیران محترم پژوهش سراهای مربوطه و سرگروه های کاروفناوری و سایر همکاران


♦️ آغاز مرحله دوم داوری از چهارشنبه ۱۹ آذر♦️

اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره

⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی‌⭕️

۰ پاسخ به "اسامی برگزیدگان مرحله اول شهرستان های تهران"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی محفوظ است