• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان مازندران


مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور پایان یافت.

ایده های انفرادی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگی شهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانحمیده پوربخشیانآملصدیقه طاهره (س)آفرینش های هنری
۲دانش آموزانپرنیان پورکاظمآملکیمیای دانش شعبه دومآفرینش های هنری
۳دانش آموزانسیده نساء حسینی گلیردآملصدیقه طاهره (س)آفرینش های هنری
۴دانش آموزانمائده ذبیح نیاآملرازینانو فناوری
۵فرهنگیانطیبه راعیآملرازیبهبود محتوای آموزش درسی
۶دانش آموزانمحدثه رئیسی بهانآملرازینانو فناوری
۷دانش آموزانفاطمه صادقیآملزینب کبریسایر موارد
۸دانش آموزانفاطمه صادقیآملزینب کبریآفرینش های هنری
۹دانش آموزانفاطمه صادقیآملزینب کبریعلوم رایانه
۱۰دانش آموزاننیلوفر عباسیآملصدیقه طاهره (س)آفرینش های هنری
۱۱فرهنگیاننگار فلاحآملصدیقه طاهره (س)بهبود محتوای آموزش درسی
۱۲دانش آموزانآیرین محمدآلقآملآفرینشسایر موارد
۱۳دانش آموزاننگار ملاکراتیآملصدیقه طاهره (س)آفرینش های هنری
۱۴دانش آموزانسیده فاطمه هاشمیآملآیت اله کاشانیفیزیک
۱۵دانش آموزانسیده فاطمه هاشمیآملآیت اله کاشانیسایر موارد
۱۶دانش آموزانسید محمدرضا  هاشمی شیاده آملفروغ دانش پسر سایر
۱۷دانش آموزانمهنا  ولی زاده مقدم آملپژوهشعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۸فرهنگیانداود باقری زادبابلامام محمدباقر«ع»بهبود محتوای آموزش درسی
۱۹اولیارضا حبیب پورلداریبابلشاهد دخترانبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۰دانش آموزانمهدیس حلوائی رضیاکلائیبابلنمونه دولتی شهیداصفهانیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۱فرهنگیانمریم قلی پوربابلدبیرستان سمابهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۲دانش آموزانپانیذ علیمحمدیبابلسرنمونه دولتی دختران ۱ریاضی
۲۳دانش آموزانسیدمسیح مسیح پورعربیبابلسرنمونه دولتی بنیاد۱۵خردادعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۴دانش آموزانمحمدمهدی ابراهیم نژادلداریبهشهرشهیدچمرانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۵فرهنگیانحسینعلی اخوان رستمیبهشهرشهداء گرجی محلهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۶دانش آموزاننیوشا اسحقی گرجیبهشهرفرهنگیانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۷فرهنگیانمرضیه انصاریبهشهرشاهد (دختران)بهبود محتوای آموزش درسی
۲۸دانش آموزانفاطمه زهرا پروین کلتیبهشهرامام حسین (ع)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۹دانش آموزاننسیم پورالشریعهبهشهرفرهنگیاننانو فناوری
۳۰فرهنگیانقربان توبه بالادهیبهشهرآیت الله کوهستانیبهبود محتوای آموزش درسی
۳۱دانش آموزاننوید یوسفیبهشهرشاهد (پسران)سایر موارد
۳۲دانش آموزانامیرحسین اسکندری کچانکتنکابنشاهد پسرانهسایر موارد
۳۳دانش آموزانپانیذ بهشتیتنکابنتیزهوشان فرزانگانسایر موارد
۳۴دانش آموزاننگار خان رمکیتنکابنتیز هوشان فرزانگانسایر موارد
۳۵دانش آموزانزهرا سیدیتنکابنتیزهوشان فرزانگانسایر موارد
۳۶دانش آموزانیاسمین سادات شاه کرمیتنکابنتیزهوشان فرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۷دانش آموزانمبینا شاهپوریتنکابنمجتمع دانشگاه آزادسایر موارد
۳۸دانش آموزاننگین شیخ حسنیتنکابنتیز هوشان فرزانگانآفرینش های هنری
۳۹دانش آموزانروژین ظهیریان مقدمتنکابنعماد الحکماعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۰فرهنگیاناحمدعلی عباسیتنکابنخاتم الانبیاء(ص )بهبود محتوای آموزش درسی
۴۱دانش آموزانمهسا قنبری الموتیتنکابنتیزهوشان فرزانگانسایر موارد
۴۲دانش آموزانبیتا کاکوئیتنکابنتیز هوشان فرزانگانسایر موارد
۴۳دانش آموزاننازنین زهرا کلایهتنکابنتیز هوشان فرزانگانفیزیک
۴۴دانش آموزانمریم کوئینیتنکابنتیز هوشان فرزانگانعلوم رایانه
۴۵دانش آموزانآنیتا محمدپورتنکابنتیزهوشان فرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۶دانش آموزانزهرا محمدپورکوله ئیتنکابنزینب کبری (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۷دانش آموزانامیرحسین مرادیانتنکابنتیز هوشان شهیدبهشتیفیزیک
۴۸دانش آموزانسیده نازنین معافیتنکابنتیزهوشان فرزانگانسایر موارد
۴۹دانش آموزانبهار منتظریتنکابنتیزهوشان فرزانگانسایر موارد
۵۰دانش آموزانفاطمه موسی پسندیتنکابنتیز هوشان فرزانگانآفرینش های هنری
۵۱دانش آموزانآرمین پورحمزهتنکابنمرکز آموزشی شهیدبهشتیفیزیک
۵۲دانش آموزانمرضیه سام دلیریچالوسمعراجسایر موارد
۵۳دانش آموزانسیدحسین علاءالدینیچالوسدبیرستان پسرانه شاهدریاضی
۵۴دانش آموزانپریسا نوذریچالوسمعراجعلوم انسانی
۵۵دانش آموزانشیما  ثنایی مهرچالوسفروغ دانش علوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۶دانش آموزانغزل بریمانیساریناحیه ۱سماآفرینش های هنری
۵۷دانش آموزاننیایش بنافتیساریناحیه ۱هنرستان فنی راهیان نورعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۸دانش آموزانمریم السادات رضائیساریناحیه ۱سماآفرینش های هنری
۵۹دانش آموزانساینا طالبیساریناحیه ۲نمونه دولتی امام رضا (ع)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۰دانش آموزاننیلوفر عبادیساریناحیه ۱سماآفرینش های هنری
۶۱دانش آموزانحنانه عباسیساریناحیه ۱عالیه میرزازمانیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۲دانش آموزانملیکا فتاحی جویباریساریناحیه ۲کاردانش حضرت زهرا (س)علوم رایانه
۶۳دانش آموزانسیده ستایش قنبریساریناحیه ۲ابوریحانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۴دانش آموزانغزل قنبریساریناحیه ۲ابوریحانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶۵دانش آموزانفاطمه زهرا قنبری شیخکلائیساریناحیه ۲کاردانش حضرت زهرا (س)علوم رایانه
۶۶فرهنگیانافسانه کاظمیساریناحیه ۱هنرستان فنی راهیان نوربهبود محتوای آموزش درسی
۶۷دانش آموزانپونه کوچک دزفولیساریناحیه ۱سماآفرینش های هنری
۶۸دانش آموزانعلیرضا گلدوستساریناحیه ۱شهیدبهشتی (سمپاد)آفرینش های هنری
۶۹فرهنگیانسودابه محبوبی فولادیساریناحیه ۲کاردانش حضرت زهرا (س)بهبود محتوای آموزش درسی
۷۰دانش آموزانسیدماهان موسوی میرکلائیساریناحیه ۱شهیدبهشتی (سمپاد)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷۱دانش آموزانپارمیدا نیازدل حقیقیساریناحیه ۱سماآفرینش های هنری
۷۲دانش آموزانشایا یوسفیانساریناحیه ۲ابوریحانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷۳دانش آموزانشایا یوسفیانساریناحیه ۲ابوریحانسایر موارد
۷۴فرهنگیانفاطمه مرادیسیمرغ (کیاکلا)مرحوم قریشیبهبود محتوای آموزش درسی
۷۵دانش آموزانسما صیادی وانستانقفریدون کنارکاردانش شهیدان کارگرانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۷۶دانش آموزاندیانا سعادتیقائم شهرولیعصر (عج)آفرینش های هنری
۷۷فرهنگیانزینب مستقیمانقائم شهرفرزانگان (سمپاد)بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۷۸دانش آموزانیاسمن مولائی قراقائم شهرفاطمیهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۷۹فرهنگیانمهسا کشوریقائم شهرفرزانگان (سمپاد)بهبود محتوای آموزش درسی
۸۰فرهنگیانحمیده ابراهیمی کوکندهکیاکلاعفتبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۸۱دانش آموزانحسین آستانیکیاکلاسردارشهیدصمصام طورسایر موارد
۸۲دانش آموزانحسین آستانیکیاکلاسردارشهیدصمصام طورسواد مالی و اقتصادی
۸۳فرهنگیانمریم آهنگریکیاکلاعفتبهبود محتوای آموزش درسی
۸۴دانش آموزانفائزه پاکدلکیاکلاعفتسایر موارد
۸۵دانش آموزانزهرا پورامراله تیجیکیاکلاکارودانش مائدهسایر موارد
۸۶فرهنگیانمریم تقویکیاکلامرحوم شهابی (کیاکلا)بهبود محتوای آموزش درسی
۸۷دانش آموزانسیده نرگس حسینی بیزکیکیاکلاکارودانش مائدهآفرینش های هنری
۸۸فرهنگیانمجید رحیمی جمنانیکیاکلاپژوهش سرای دانش آموزی شهیددکترمحمودشهریاریبهبود محتوای آموزش درسی
۸۹دانش آموزانعاطفه علی زادهکیاکلامرحوم شهابی (کیاکلا)آفرینش های هنری
۹۰فرهنگیانامیر حسین غلامحسین نیاسماکوشکیاکلاشهیداخلاقیبهبود محتوای آموزش درسی
۹۱دانش آموزانسیده ستاره کریمی فیروزکوهیکیاکلامرحوم رنجبرآفرینش های هنری
۹۲فرهنگیانفاطمه گرائلی افراکیاکلاشهید جعفریبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۹۳فرهنگیاننعمت محسنیکیاکلاشهید اخلاقیبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۹۴فرهنگیانعیسی محمودی لموکیکیاکلاخیام (کیاکلا)بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۹۵فرهنگیانربابه معصومیکیاکلامرحوم شهابی (کیاکلا)بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۹۶دانش آموزاننیکی نبی پورکیاکلاعفتعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹۷فرهنگیانمحمدابراهیم یوسفی کوچکسرائیکیاکلاشهداء(شیرخوارکلا)بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۹۸دانش آموزانفاطمه زهرا روشناسکیاکلامرحوم شهابی (کیاکلا)آفرینش های هنری
۹۹دانش آموزانزهرا زارعکیاکلامرحوم شهابی (کیاکلا)آفرینش های هنری
۱۰۰دانش آموزانمحمدصالح صیدانلوگلوگاههنرستان نمونه دولتی پیامبراعظمعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۰۱دانش آموزانفاطمه زهرا چهارده بالادهینکاءدخترانه شاهدریاضی
۱۰۲فرهنگیانفریبا صفائینکاءدخترانه بشارتبهبود محتوای آموزش درسی
۱۰۳دانش آموزانسیدعلی رضا احمدنیانورتیزهوشان شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۰۴دانش آموزانعرشیا احمدینورتیزهوشان شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۰۵دانش آموزانامیراسماعیل اقتدارینورتیزهوشان شهیدبهشتیسایر موارد
۱۰۶دانش آموزانابوالفضل تقی پورنورتیزهوشان شهیدبهشتیفیزیک
۱۰۷دانش آموزانمحمدمهدی تقی پورنورتیزهوشان شهیدبهشتیسایر موارد
۱۰۸دانش آموزانمحمدجواد حسین زادهنورتیزهوشان شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۰۹دانش آموزانعلیرضا زارعینورتیزهوشان شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۱۰دانش آموزانامیرعباس سهرابی فرنورتیزهوشان شهیدبهشتیفیزیک
۱۱۱دانش آموزانامیررضا شفیعینورتیزهوشان شهیدبهشتیعلوم انسانی
۱۱۲دانش آموزانمحمدعلی طهماسبینورتیزهوشان شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۱۳دانش آموزانمهدی فلاحنورتیزهوشان شهیدبهشتیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۱۴دانش آموزانآرین محمدزادهنورتیزهوشان شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۱۵دانش آموزانعلیرضا محمودینورتیزهوشان شهیدبهشتیسایر موارد
۱۱۶دانش آموزانامیرحسین مقیمی کندلوسینورتیزهوشان شهیدبهشتیسواد مالی و اقتصادی
۱۱۷دانش آموزانامیرمحمد نادرینورتیزهوشان شهیدبهشتیسایر موارد
۱۱۸دانش آموزانمجید نجفینورتیزهوشان شهیدبهشتیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۱۹دانش آموزانامیرحسین نورزادنورتیزهوشان شهیدبهشتیسایر موارد
۱۲۰دانش آموزانفراز نیکپورنورتیزهوشان شهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۲۱دانش آموزانمحمدنبی ولی پورنورتیزهوشان شهیدبهشتیفیزیک
۱۲۲دانش آموزانسجاد یحیی پورنورتیزهوشان شهیدبهشتیعلوم انسانی
۱۲۳دانش آموزانعلیرضا یعقوبینورتیزهوشان شهیدبهشتیسایر موارد
۱۲۴فرهنگیانفاطمه ملائی کندلوسینوشهرمعراجبهبود محتوای آموزش درسی
۱۲۵فرهنگیانروح اله شعبانیهرازعلامه مجلسی عبدالله آبادبهبود محتوای آموزش درسی


ایده های گروهی


ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانمائده باقری خرم آبادی
سیده فاطمه کلانتری
ساریناحیه ۲کاردانش حضرت زهرا (س)سایر موارد
۲دانش آموزانافسرالسادات حسینی
ارم ابراهیمی
آملآفرینشسایر موارد
۳دانش آموزانکیمیا  شالیکار
بیتا  علی زاده
آملفروغ دانشعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴دانش آموزانپانیا صداقتی زاده
سانیا قبادی ارفعی
ساریناحیه ۱فرزانهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵دانش آموزاننگین محمودی ارزفونی
آتریسا شهرامی
ساریناحیه ۱سماآفرینش های هنری
۶دانش آموزانگیلدا منصور
سیده فاطیما سعیدی
آملغیردولتی رشدعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۷دانش آموزانتبسم احمدی رسکتی
سیده نازنین زهرا احمدی آزاد
ساریناحیه ۲ابوریحانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۸دانش آموزانمارال خزائی راد
مریم زارع
فاطمه گودرزیان
آملآفرینشسایر موارد
۹دانش آموزانمائده عابدی اومالی
پونه پناهی موراندینی
فاطمه زهرا کرمی اومالی
نکاءفرزانگان راهنماییعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست✨ تبریک به عزیزان و دبیران و اولیای گرامی آنان

✅ باسپاس ویژه از زحمات کارشناسان پژوهش سراهای استان، مدیران محترم پژوهش سراهای مربوطه و سرگروه های کاروفناوری و سایر همکاران


♦️ آغاز مرحله دوم داوری از چهارشنبه ۱۹ آذر♦️

اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره

⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی‌⭕️

۱ پاسخ به "اسامی برگزیدگان مرحله اول استان مازندران"

  1. مبلغ و زمان واریز جوایز رو میفرمایید

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی محفوظ است