• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان لرستان


مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور پایان یافت.


ایده های انفرادی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱فرهنگیانجواد امانیازناشهدای آشورآبادبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲فرهنگیانزهرا امانیازنابهاردانشبهبود محتوای آموزشی درسی 
۳دانش آموزانهلن گرجی چالسپاریازنابهاردانشسایر موارد
۴دانش آموزانمحمدحسین   توکلیالیگودرزمهانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵دانش آموزانهستی طالبیالیگودرزفرزانگان ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۶دانش آموزانثنا وحدتیالیگودرزپروین اعتصامیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۷دانش آموزانزهرا بهرامی پوربروجردشاهد دخترانهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۸فرهنگیانمعصومه پیرهادیبروجرداندیشمندان فردابهبود محتوای آموزشی درسی 
۹فرهنگیانمهری ترکاشوندبروجردترنم ولایتبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۰فرهنگیانسارا خزائیبروجردشاهد دخترانهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۱دانش آموزانآریانا سالاروندبروجردفرزانگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۲دانش آموزانمها طالبیبروجردفرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۳دانش آموزانزهرا  گودرزیبروجردفرزانگان دوره دومسایر موارد
۱۴دانش آموزاننرگس مرادیبروجردفرزانگانآفرینش های هنری
۱۵دانش آموزاننسترن مقدسیبروجردفرزانگانعلوم انسانی
۱۶دانش آموزانهستی یعقوبی فربروجردفرزانگاننانو فناوری
۱۷دانش آموزانرستا یگانه بناءبروجردفرزانگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۸دانش آموزانفاطمه بازگیرخرم آبادناحیه ۱فرهنگیانسایر موارد
۱۹دانش آموزانطاها  حاجی خرم آبادشهید محمد کریم مرادی فردعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۰دانش آموزانسارینا  دادستانخرم آبادتوحیدعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۱دانش آموزانرضوان فرخ پورخرم آبادناحیه ۱فرزانگان (د)علوم انسانی
۲۲فرهنگیانطاهره گودرزیخرم آبادناحیه ۱مدرسه رضوانبهبود محتوای آموزشی درسی 
۲۳فرهنگیانمحمدجعفر محمدیخرم آبادناحیه ۱بحر العلومبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۴دانش آموزانفهیمه مرادی فردخرم آبادناحیه ۱مدرسه رضوانآفرینش های هنری
۲۵دانش آموزانعلیرضا نوریخرم آبادناحیه ۲شهیدبهشتیسایر موارد
۲۶دانش آموزانابوالفضل سالارونددورودرشدسایر موارد
۲۷دانش آموزانشقایق صفائی سالارونددورودفرشتگان ۱علوم انسانی
۲۸دانش آموزانآتریسا لکدورودفرشتگان ۱سایر موارد
۲۹فرهنگیانمریم نقدیدورودانقلاب اسلامیبهبود محتوای آموزشی درسی 
۳۰فرهنگیانمنصوره محبی نسبزاغهشهید سمیهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۱دانش آموزانصدف  امیریانکوهدشتشاهدعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۲فرهنگیانداریوش جعفریکوهدشتباغچه بانبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۳فرهنگیانمحمدعلی ضرونیکوهدشتپژوهش سرای فارابیبهبود محتوای آموزشی درسی 
۳۴دانش آموزانسیده آرمیتا ابوالوفایینورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسعلوم رایانه
۳۵دانش آموزانیسنا اختیارینورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۶دانش آموزاننیوشا جهانیاننورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۷دانش آموزانفاطمه السادات حسینی عسگرآبادینورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۸دانش آموزانثنا خان محمدینورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۹دانش آموزانشیدا خسروی نصرت آبادینورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۰دانش آموزانفاطمه دارابی حیدرآبادینورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۱دانش آموزانریحانه رحیمینورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۲دانش آموزانکوثر زارعی فیروزینورآباد (دلفان)فرزانگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۳دانش آموزانآوا سیفنورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسنانو فناوری
۴۴دانش آموزانشقایق علی زادهنورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۵دانش آموزانزینب غلامی ملک آبادنورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسسایر موارد
۴۶فرهنگیانوحید فلاحینورآباد (دلفان)دکترحسابیبهبود محتوای آموزشی درسی 
۴۷دانش آموزانستایش فلاحیاننورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسآفرینش های هنری
۴۸دانش آموزانبیتا کنجورینورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسعلوم میان رشته ای
۴۹دانش آموزانثنا ابراهیمی گندم بانینورآباد (دلفان)فرزانگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۰دانش آموزانمهسا زینتینورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۱دانش آموزانمهدیه مرادینورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسعلوم فنی و مهندسی و فناوری

ایده های گروهی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانمتینا حاتمی
هلیا حجتی
بروجردفرزانگانسایر موارد
۲دانش آموزانمائده خانی یوسف آباد
شیوا بن یادی
نورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳دانش آموزانعلی طافی
کیان آسترکی
دورودشهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴دانش آموزانابوالفضل عباسی بسطامی
محمدداوود خانی
دورودرشدسایر موارد
۵دانش آموزانمهشید گودرزی
مبینا احمدی
ازناخدیجه کبریسایر موارد
۶دانش آموزانمحمد محمدی
علی صادقی
الشترهنرستان فنی شهیدمطهریعلوم میان رشته ای
۷دانش آموزانامیرحسین نقیبی
امیرمهدی فتحی قادی
دورودشهیدبهشتیآفرینش های هنری
۸دانش آموزانمحمدجواد آسترکی
محمدامین نجیب زاده
دورودشهیدبهشتیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۹دانش آموزانالهه نجف زاده قبادی
راضیه کرم پورتاج امیر
فاطمه کرم پورتاج امیر
نورآباد (دلفان)هیت امنایی پردیسعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۰دانش آموزانریحانه ولی پوری گودرزی
بهشت حاتمی
پانیذ جلائی فر
بروجردفرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست✨ تبریک به عزیزان و دبیران و اولیای گرامی آنان

✅ باسپاس ویژه از زحمات کارشناسان پژوهش سراهای استان، مدیران محترم پژوهش سراهای مربوطه و سرگروه های کاروفناوری و سایر همکاران


♦️ آغاز مرحله دوم داوری از چهارشنبه ۱۹ آذر♦️

اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره

⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی‌⭕️

۰ پاسخ به "اسامی برگزیدگان مرحله اول استان لرستان"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی محفوظ است