• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان کرمان


مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور پایان یافت.


ایده های انفرادی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانمهدی شکوه سلجوقیارزوئیهمحمد رسولعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲فرهنگیانفریبا  محمد درختیبافت دبیرستان شبانه روزی  رضوانبهبود وضعیت تحصیلی، روانی، ورزشی…در خانواده، محیط مدرسه و جامعه
۳دانش آموزانمژده زاهدیبردسیرزینبیهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴دانش آموزانبیتا بهزادزادهبمدکتر حسابیآفرینش های هنری
۵دانش آموزانمحمدصدرا پوردهقانبمعلامه حلیعلوم انسانی
۶دانش آموزانفاطمه السادات حسینی فربمسماعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۷فرهنگیانرضا دریجانیبمدکترعلی شریعتیبهبود محتوای آموزشی درسی
۸فرهنگیانساحره صدرالدینیبمفرزانگانبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۹دانش آموزانامیرمحمد محبیبمباقرالعلوم ۱علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۰دانش آموزانعرفان آشتاببمشاهدپسرانهسایر موارد
۱۱دانش آموزانامیرمحمد محبیبمباقرالعلوم ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۲دانش آموزانعارف اللهی چترودیچترودامام رضا (ع) چترودعلوم انسانی
۱۳دانش آموزانمحمدحسین خواجه حسنی رابریرابرشبانه روزی حضرت آیت ا…خامنه ایعلوم میان رشته ای
۱۴دانش آموزانمحمدحسین خواجه حسنی رابریرابرشبانه روزی حضرت آیت ا…خامنه ایعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۵دانش آموزانمحمدحسین خواجه حسنی رابریرابرشبانه روزی حضرت آیت ا…خامنه ایآفرینش های هنری
۱۶دانش آموزانمهدی شاکریرابرشهیدحیدرعسکرپورسایر موارد
۱۷دانش آموزانحسین ارثیاراوریراورعلامه طباطبائیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۸دانش آموزانعلی بقائی راوریراورعلامه طباطبائیعلوم رایانه
۱۹دانش آموزانعلی روحانی راوریراورعلامه طباطبائیفیزیک
۲۰فرهنگیانمحدثه حسین پوررودباررضوانبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۱دانش آموزانزینب اسلامی علی آبادیزرندفرزانگانآفرینش های هنری
۲۲دانش آموزانزینب اسلامی علی آبادیزرندفرزانگانعلوم انسانی
۲۳دانش آموزانریحانه ضیاء الدینی دشتخاکیزرندفاطمه الزهرا (س) ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۴دانش آموزاننازنین زهرا نداف پورزرندیزرندفرزانگانفیزیک
۲۵دانش آموزاننازنین زهرا نداف پورزرندیزرندفرزانگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۶دانش آموزانفائزه عرب پورامرودیزرندفاطمه الزهرا (س) ۱سایر موارد
۲۷دانش آموزانمهدیه السادات رضوی علویسیرجاناندیشهریاضی
۲۸دانش آموزانمهدیه السادات رضوی علویسیرجاناندیشهفیزیک
۲۹فرهنگیانسعیده نجم الدینیسیرجانمتوسطه حرفه ای عفافبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۰فرهنگیانحسین اکبریشهر بابکپژوهش سرای شهر بابکبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۱فرهنگیانابوذر دهقانی دهجشهربابکبرادران شهیدنبی زادهبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۲دانش آموزانهادی کارگرقنات النوجیشهربابکآیت الله خامنه ایعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۳فرهنگیانابوذر دهقانی دهجشهربابکبرادران شهیدنبی زادهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۴دانش آموزانسیدامیرحسین پوراحمدی بابکیشهربابکعلامه حلیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۵فرهنگیاننازنین حسین شاهی برواتیفهرجنیایشبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۶دانش آموزانطالب حسینی عباس آبادقلعه گنجعاشورافیزیک
۳۷دانش آموزانامیرحسین بازگیرقلعه گنجشهیدسعیددرویشیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۳۸فرهنگیانفروغ ابراهیمی گوکیکرمانناحیه ۲فقاهتبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۹دانش آموزانمحمد ذهبی نژادکرمانناحیه ۲شریفعلوم رایانه
۴۰دانش آموزانزهرا احمدی لاله زاریکرمانناحیه ۲فرزانگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۱دانش آموزانبهاره آزادروشکهنوجفرزانگانفیزیک
۴۲دانش آموزانمهدیه پهلوانیکهنوجفرزانگانفیزیک
۴۳دانش آموزانفاطمه احمدی افزادیکوهبنانالزهراسایر موارد
۴۴دانش آموزانسیدمحمدحسین امیری نائینیکوهبنانابوذرسایر موارد
۴۵دانش آموزانفائزه خالداری اپورواریکوهبنانالزهراعلوم میان رشته ای
۴۶دانش آموزانمحمدمهدی شفیعی اپورواریکوهبنانامام خمینی (ره)علوم میان رشته ای
۴۷دانش آموزانفائزه قربانی کوه بنانیکوهبنانکوثرعلوم میان رشته ای
۴۸دانش آموزانرضا محسن بیگی طغرالجردیکوهبنانحقانیسایر موارد
۴۹فرهنگیانحمیده محمدحسنی جورکوهبنانرسالتبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۵۰دانش آموزانمحمدمهدی محمدی کوهبنانیکوهبنانشهیدرجاییسایر موارد
۵۱دانش آموزانرقیه نبوی زاده شعبجرهکوهبنانرسالتعلوم میان رشته ای
۵۲دانش آموزانمحمدمهران طلوعی گوکیگلبافامینعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۳دانش آموزانایلیا عاقلیگلبافامینعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۴دانش آموزانالهه امیرماهانیماهانهاجر ۱فیزیک
۵۵دانش آموزانمریم پورمحی آبادیماهانحضرت معصومه (س)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۶دانش آموزانعطیه کارآموزیانماهانکوثرنانو فناوری
۵۷دانش آموزانملیکاالسادات هاشمی ماهانیماهانهاجر ۱فیزیک
۵۸دانش آموزانیاسمن زهرا رحیمی فردبمفرزانه ۱سایر موارد
۵۹دانش آموزانمهدی صادقی زادهبمعلامه حلیعلوم فنی و مهندسی و فناوری

ایده های گروهی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانفاطمه اسدآبادی
مهشید تبریزی
بمشاهددخترانهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲دانش آموزانروح الله ایزدپناه
امیرعباس پورفولادی
بردسیرشهیدکلانتریعلوم میان رشته ای
۳دانش آموزاناسما بنی اسدی
فاطمه الزهرا جعفری راد
بمفرزانگانسایر موارد
۴دانش آموزانهانیه بهارستانی
نیلوفر محمدباقری قربان آبادی
اناررحیمیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵دانش آموزانآیدا پورعاشوری برواتی
ریحانه توحیدی
بمدکتر حسابیسایر موارد
۶دانش آموزانزهرا چمانی
فاطمه دیناری نژاد
کهنوجفرزانگانشیمی
۷دانش آموزانپریا خادمی
فاطمه غلامرضائی نژاد
اناررحیمیسایر موارد
۸دانش آموزانمعصومه سالاری
فاطمه سالاری
جیرفتفرهیختگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۹دانش آموزانتینا سپنجی بابکی
زینب نازلی
بمفرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۰دانش آموزانیاسین سرحدی زاده
علی صدیقی
بمشاهدریاضی
۱۱دانش آموزانیاسین سرحدی زاده
محمدسام میرزائی بادیزی
بمشاهدسایر موارد
۱۲دانش آموزانسماء سلجوقی
نیلوفر بهرامی
بافتهدفعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۳دانش آموزانمهدی شاکری
مهدی سلاجقه
رابرشهیدحیدرعسکرپورعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۴دانش آموزانفاطمه زهرا صالحی نسب
مبینا رسائی
کرمانناحیه ۲توحیدسایر موارد
۱۵دانش آموزانامیرارشیا عربی بم
امان الله دانش یار
بمنمونه دولتی فردوسینانو فناوری
۱۶دانش آموزانمحدثه کاربخش راوری
مبینا علی نژاد
کرمانناحیه ۲اسد الله ایرانمشعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۷دانش آموزانآیناز کارگرقنات النوجی
هانیه خورسندی
شهربابکشهیدخدادادیان ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۸دانش آموزانمحمدسام میرزائی بادیزی
یاسین سرحدی زاده
بمخاتم الانبیاعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۹دانش آموزانعلی یوسف آبادی
محمدمهدی قلندری
بمعلامه حلیعلوم میان رشته ای
۲۰دانش آموزانمجید امینیان پور
مهرشاد دادی دهنوی
بمعلامه حلیعلوم میان رشته ای
✨ تبریک به عزیزان و دبیران و اولیای گرامی آنان

✅ باسپاس ویژه از زحمات کارشناسان پژوهش سراهای استان، مدیران محترم پژوهش سراهای مربوطه و سرگروه های کاروفناوری و سایر همکاران


♦️ آغاز مرحله دوم داوری از چهارشنبه ۱۹ آذر♦️

اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره

⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی‌⭕️

۰ پاسخ به "اسامی برگزیدگان مرحله اول استان كرمان"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی محفوظ است